دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
نمرات پایان ترم درس تکنولوژی بتن نیمسال اول 88-87

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

1-تمام کسانی که مایل به ارائه پیاده سازی فایل صوتی مشخص شده هستند،  روز دوشنبه 7/11/87 راس ساعت 14 حاضر شوند.

2-فایل ارائه خود را به بنده تحویل دهید.

3-در اسلاید اول، هدف های مشخص خود را از ارائه بیان کنید که می خواهید در پایان ارائه دانشجویان حاضر، چه تغییری کرده باشند.

4-در پایان ارائه چند سوال پیرامون مفاد ارائه شده از حاضرین بپرسید.

5-تمام تلاش خود را برای ایجاد تغییر شناختی و رفتاری خفن در مستمعین بکار ببندید.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-آخرین مهلت ارائه پروژه، آخرین وقت اداری چهارشنبه 9/11/87 می باشد.

7-پروژه حاوی ترجمه یکی از فیش های کمیته های ACI مربوط به مفاد درسی یا برخی از فیش های آزمایش بتن ASTM که ترجمه آن در کتاب های آزمایشگاه بتن وجود ندارد، باشد.

8-سوالات پیشنهادی برای پاسخ به آن در قالب پروژه:(و هر پرسشی شبیه به آن)

الف) بتن ما آسیب دیده است. چه آزمایش انجام دهیم که بفهمیم حمله یون سولفات، دلیل آسیب دیدگی است+ترجمه آزمایش مزبور

ب) بتن ما آسیب دیده است. چه آزمایش انجام دهیم که بفهمیم واکنش قلیایی سنگدانه، دلیل آسیب دیدگی است+ترجمه آزمایش مزبور

ج) سنگدانه ما مشکوک است. چه آزمایش انجام دهیم که بفهمیم واکنش قلیایی دهنده است+ترجمه آزمایش مزبور

د) سنگدانه ما مشکوک است. چه آزمایش انجام دهیم که بفهمیم در برابر سایش مقاوم است+ترجمه آزمایش مزبور

و غیره

نمرات پایان ترم درس تکنولوژی بتن نیمسال اول 88-87

شماره دانشجویی

میانترم از 20

پایان ترم از 20

نمره نهایی از 18 بدون احتساب تمرین، خلاصه، ارائه، بازدید و پروژه

85431033

20.00

17.50

16.75

85431051

20.00

16.50

16.25

85431211

19.32

17.00

16.23

85431229

20.00

15.15

15.58

85431113

17.96

16.50

15.43

85431149

19.45

12.35

13.96

85431042

16.65

12.90

13.11

85431015

11.79

13.55

11.67

85431185

10.95

10.00

9.38

83431241

8.86

10.40

8.90

85431131

5.95

11.40

8.62

85431087

9.00

6.55

6.88

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.2615.8546.fa.html
برگشت به اصل مطلب