دانشکده فیزیک- کارکنان
کارکنان دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کارکنان دانشکده

نام و نام خانوادگی

سمت اداری

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

آدرس الکترونیکی

فرزانه زیوری مسوول دفتر 5850 73225850 - 77240477 zivarifarz AT iust.ac.ir
نوشین ثانوی مسوول آموزش 5892 77240179  sanavin AT iust.ac.ir
مهناز قائمی کارشناس خدمات آموزشی 5856 73225856 m_ghaemi AT iust.ac.ir
آذرخش مکوندی کارشناس امور پژوهشی 5881 73225881 makvandia AT iust.ac.ir
کبری معصومی کارشناس ارشد و مدیر اجرایی و مالی 5818 73225818 masoomik AT iust.ac.ir
ابوالفضل اسکندری کارشناس آموزشی 5891 73225891 abolfazleskandari AT yahoo.com
معصومه احمدی کارشناس آموزشی 5864 73225864 masoomeh_ahmadi AT iust.ac.ir
گل آذین طاهرآبادی کارشناس آموزشی و مسوول حق التدریس 5872 73225872 g.taherabadi AT gmail.com
ایوب شهرتی خدمات آزمایشگاه ها 3800 73223800
مرتضی به پور نامه رسان (ساختمان شماره 1)     5853 73225853
علی شیرپنجه آبدارخانه (ساختمان شماره 2)     5860 73225860
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.6226.7352.fa
برگشت به اصل مطلب