دانشکده فیزیک- سخنرانی های دانشکده
کنفرانس های دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.11921.24491.fa
برگشت به اصل مطلب