دانشکده فیزیک- آیین نامه های پژوهشی
پژوهشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آیین نامه تشویق ارجاع به مقالات نمایه دار ISI

آیین نامه اعتبار پژوهشی 1395 (Grant)

• آیین نامه شرکت در همایش های علمی
شیوه نامه نحوه تخصیص امتیاز بند2-13-2 آیین نامه گرنت سال1395 (در خصوص حضور فعال اعضای هیات علمی در سازمانها و ارگانهای خارج از دانشگاه)
•  دستورالعمل انتخاب هیات علمی نمونه
•  دستورالعمل نحوه انتخاب اساتید ممتاز

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.10273.17779.fa
برگشت به اصل مطلب