دانشکده فیزیک-  اعضای هیات علمی
اعضای هیات علمی ماده چگال

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر مهدی اسماعیل‌زاده

دکتر ادریس فیض‌آبادی

دکتر افشین نمیرانیان

دکتر مهدی افشار

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر محمد رضا زمانی

دکتر امیرحسین کردبجه

دکتر محسن بابامرادی

دکتر روح الله عبدالوهاب
دکتر بابک زارع رمشتی

دکتر سید حسین

حسینی شکوه

دکتر رضوانه امراللهی بیوکی دکتر آسیه سادات کاظمی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.10121.17472.fa
برگشت به اصل مطلب