دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
96/10/03 دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۳ | 
AWT IMAGE

آقای هادی پیرعلی دانشجوی دکتری جناب آقای دکتر حق پناهی، روز سه شنبه 96/10/05 از رساله دکتری خود تحت عنوان "توسعه یک کد بدون شبکه جهت تحلیل تنش دوبعدی قطعات ترک‌دار تحت خزش و اعتبار‌سنجی نتایج توسط یک دستگاه خزش مجهز به امکانات اندازه‌گیری رشد ترک" دفاع خواهد کرد. این جلسه ساعت 17 روز سه شنبه در آمفی تاتر دانشکده مهندسی مکانیک برگزار خواهد شد.

چکیده:

در سال‌های اخیر روش‌های بدون شبکه به سرعت در حوزه مکانیک شکست گسترش یافته‌اند. این روش‌ها به علت عدم استفاده از المان، زمان مدل‌سازی را در مسائل صنعتی به نسبت زیادی کاهش می‌دهند. در کنار این مساله، مزایایی همچون دقت بالا در نتایج تحلیل تنش به خصوص در مناطق نزدیک ترک که دارای گرادیان تنش بالایی می‌باشد، عدم وجود ناپیوستگی در مقادیر تنش و کرنش و سهولت در شبیه‌سازی رشد ترک، باعث شده است تا گرایش محققین به این روش عددی در حل مسائل مکانیک شکست بیشتر شود.

در این پایان‌نامه، یک کد بدون شبکه جهت تحلیل تنش دوبعدی قطعات ترک‌دار تحت خزش توسعه داده شده است. کد نوشته شده با استفاده از یک دستگاه تست خزش مجهز به امکانات اندازه‌گیری رشد ترک خزشی، اعتبارسنجی شده است.

جهت ارزیابی کد بدون شبکه توسعه داده شده، چند مثال شامل بررسی ضریب تمرکز تنش در صفحه با سوراخ دایروی و بیضوی و همچنین بررسی ضریب شکل شیار در دیسک برزیلی با شیار V‌ شکل حل شده‌اند و نتایج حاصله با نتایج حاصل از تحلیل اجزاء محدود مقایسه شده‌اند. سپس یک معیار جدید جهت شبیه‌سازی ناپیوستگی ترک ارائه شده است. در این معیار، از ترکیب دو روش رویت و مثلث‌های مجاور جهت تعیین دامنه پشتیبان استفاده شده است. مزیت معیار ارائه شده نسبت به معیارهای متداول مورد استفاده در روش‌های بدون شبکه، این است که در این روش، با استفاده از المان‌های اجزاء محدود و ترکیب دو روش متداول ذکر شده، بدون نیاز به استفاده از روابط ریاضی جهت تصحیح پارامتر تابع وزنی، دامنه پشتیبان در گره‌ها و نقاط انتگرال‌گیری اطراف ترک تصحیح شده است. در بخش بعد، توسط بکارگیری روش کرنش اولیه، تحلیل خزش در روش بدون شبکه گلرکین انجام شده است. سپس در مرحله بعد، تابع بی‌بعد h1 که مهمترین پارامتر در محاسبه انتگرال C* است، برای قطعات ترک‌دار محاسبه شده است و با روابط کومار مقایسه شده است. خطای محاسبات در این بخش به طور میانگین حدود 8 درصد بوده‌است. در گام بعدی، با بکارگیری روش کاهش مدول الاستیسیته، انتگرال C* در روش تنش مرجع تخمین زده شده است و نشان داده شده است که این تخمین یک تخمین محافظه کارانه است و بنابراین برای مقاصد طراحی مناسب است. در مرحله بعد، جهت اعتبار سنجی نتایج، تست‌های دما بالا برای سوپرآلیاژ A286 در دمای 650c انجام شده است. تست‌های انجام شده شامل تست تعیین چقرمگی شکست و تعیین پارامترC* می‌باشد. در بخش تعیین پارامترC* ، مقایسه‌ نتایج حاصل از تست با نتایج بخش تئوری صورت گرفته است و مشخص شده است رفتار قطعات تست شده به شرایط تنش سطح نزدیک‌تر است.

واژه‌های کلیدی: روش بدون شبکه، تحلیل تنش دو‌بعدی، قطعات ترک‌دار، پارامترهای شکست، بررسی تجربی، خزش.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.51849.fa
برگشت به اصل مطلب