دفتر کانون بازنشستگان- تصاویر
تصاویر سفر گروهی بازنشستگان دانشگاه به مشهد مقدس در سال ۱۳۸۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/9 | 
تصاویر سفر گروهی بازنشستگان دانشگاه به مشهد مقدس در سال ۱۳۸۷
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.18683.59967.fa.html
برگشت به اصل مطلب