دانشکده مهندسی کامپیوتر- دفاعیه ارشد
مریم جواهری‌منش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/24 | 

    ارائه­ دهنده:
مریم جواهری‌منش


 استاد راهنما:
دکتر
محمد عبداللهی‌ازگمی

هیات داوری: 
 دکتر
حسین رحمانی
دکتر فرناز شیخی


زمان:
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

ساعت ۱۷:۰۰
 

خانم مریم جواهری‌منش دانشجوی کارشناسی ارشد دکتر محمد عبداللهی‌ازگمی روز چهارشنبه ۲۴ اسفندماه ساعت ۱۷:۰۰ از پروژه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "ارائه روش ترکیبی از معیارهای مرکزیت برای یافتن گره‌های مهم در شبکه‌های پیچیدهدفاع خواهند نمود.

چکیده پایان نامه:                                             

بسیاری از سیستم‌ها در دنیای واقعی را می‌توان به عنوان شبکه‌های پیچیده مدل‌سازی کرد تا مطالعه‌ی این سیستم‌ها را با تجزیه و تحلیل شبکه پیچیده تسهیل کنند. در یک شبکه پیچیده، برخی از گره‌ها، در مقایسه با سایر گره‌ها، می‌توانند عملکرد کل شبکه را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. این گره‌ها را گره‌های تأثیرگذار می‌نامند و تعداد این گره‌ها کم است. رتبه‌بندی و شناسایی گره‌های تأثیرگذار در شبکه‌های پیچیده یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل در تحقیقات شبکه‌های پیچیده است. شناسایی گره‌های تأثیرگذار در شبکه‌های پیچیده در سال‌های اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. روشهای مبتنی بر ویژگی‌های سراسری، به دلیل پیچیدگی زمانی زیاد، برای شبکه‌های پیچیده در مقیاس بزرگ نامناسب شده‌اند. روشهای مبتنی بر ویژگی‌های محلی مانند درجه، فقط اطلاعات همسایگان نزدیک را بررسی می‌کنند. علاوه براین، در مقایسه با روش‌هایی که فقط یک ویژگی را در نظر می‌گیرند، در نظر گرفتن چندین ویژگی می تواند عملکرد روش مورد استفاده را افزایش دهد. در این پایان‌نامه، یک معیار مرکزیت وزنی با ویژگی‌های محلی چندگانه بر اساس آنتروپی اطلاعات، ترکیب درجه و ضریب خوشه‌بندی پیشنهاد می‌شود. اطلاعات همسایگی برای ارزیابی تأثیر گره‌ها و شناسایی گره‌های تأثیرگذار در شبکه‌های پیچیده در نظر گرفته می‌شوند. درجه و ضریب خوشه‌بندی به عنوان معیار انتخاب می‌شوند. سپس از آنتروپی اطلاعات برای وزن‌دهی به معیار تأثیر استفاده می‌شود و ارزش هر گره با محاسبه مجموع وزنی این معیارها به دست می‌آید. در نهایت، تمام گره‌ها بر اساس مقدار به دست‌آمده رتبه‌بندی می‌شوند و می‌توان گره‌های تأثیرگذار را شناسایی کرد. روش پیشنهادی برای شناسایی گره‌های تأثیرگذار، در ده شبکه‌ی واقعی و سه شبکه‌ی مصنوعی اعمال شده و با سه روش پایه و دو روش ترکیبی مقایسه شده است. نتایج تجربی عملکرد روش پیشنهادی در تمایز رتبه‌بندی نشان می‌دهد که در شبکه‌ها با ساختار خاص، نسبت به کار مشابه، بهبود داشته‌ایم و نسبت به کار مشابه دیگر، از پیچیدگی زمانی کمتری برخوردار است
.

واژه‌های کلیدی: شبکه‌های پیچیده، گره‌های مهم، معیار مرکزیت، گراف‌کاوی. 

مکان: دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه سوم ،اتاق دفاع
  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.11064.71687.fa.html
برگشت به اصل مطلب