گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی- مصوبات
مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه

تصویب اساسنامه کانون "پیرو خط امام (ره) دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران"

تصویب "آیین نامه اجرایی سفرهای اساتید و کارکنان"

پیشنهاد و تعیین اعضای هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل های دانشگاه طبق ماده 11 دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکل های اسلامی.

پیشنهاد و تعیین عضو هیات علمی و نماینده شورای فرهنگی در کارگروه موسیقی دانشگاه طبق ماده 3 آئین نامه برنامه های موسیقایی در دانشگاه­ها.

موافقت با درخواست تاسیس کانون دانشجویی همیاران سلامت روان.

تصویب مرحله ای برنامه راهبردی دانشگاه در حوزه فرهنگی.

بررسی اساسنامه کانون همیاران سلامت روان. 

تصویب کلیات برنامه اردوی معارفه و استقبال از ورودیهای جدید سال 95

ارائه گزارش از برگزاری اردوی معارفه ورودیهای جدید دانشگاه، توسط معاون فرهنگی به شورای فرهنگی.

پیشنهاد و تعیین اعضای دانشجویی عضو کمیته بدوی و تجدید نظر کمیته انضباطی طبق ماده 1 بند الف و ب آئین نامه شورای انضباطی دانشجویان.

تصویب کلیات برگزاری اردوی راهیان نور.

تصویب برنامه های دهه فجر.
تصویب دستورالعمل اجرایی اردوهای دانشجویی.
تصویب دستورالعمل اجرایی موسیقی در دانشگاه.
پیشنهاد و تعیین نماینده شورای فرهنگی در " شورای نظارت بر وضعیت صنفی- رفاهی دانشجویان دانشگاه" طبق بند واو ماده 19-8 آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور.
ارائه گزارش کمی عملکرد حوزه معاونت فرهنگی در سال 95 توسط معاون فرهنگی دانشگاه.
ارائه گزارش از برگزاری اردوی معارفه دانشگاه ویژه ورودیهای جدید خوابگاهی توسط معاون فرهنگی.
تصویب اساسنامه " کانون دانشجویی همیاران سلامت روان "
ارائه گزارش از فضاهای فرهنگی در اختیار فعالین فرهنگی دانشجویی توسط معاون فرهنگی.
تمدید حکم اعضاء هیات علمی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه به مدت یک سال دیگر.
ارائه گزارش و نتیجه نظرسنجی از دانشجویان دانشگاه با عنوان " طرح سیمای زندگی" توسط معاون فرهنگی.
تصویب تشکیل کمیته ای متشکل از اساتید متخصص با عنوان " گروه بررسی آسیب های اجتماعی" در مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه.
ارائه پیشنهادات و مسائل قابل پیگیری مرتبط با مدیران فرهنگی دانشکده ها در اولین جلسه مشترک شورای فرهنگی دانشگاه با معاونت فرهنگی و مدیران فرهنگی دانشکده ها با استناد به برنامه راهبردی فرهنگی. 
بررسی طرح پیام( پیشگیری از مصرف مواد مخدر ) و ارائه راهکارهای پیشگیری از مصرف مواد مخدر 

نشانی مطلب در وبگاه گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-117.17079.45272.fa.html
برگشت به اصل مطلب