گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی- معرفی شورای فرهنگی
معرفی شورای فرهنگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه 

شورای فرهنگی دانشگاه عالیترین مرجع تصمیم گیری در مورد مسائل فرهنگی دانشگاه می باشد. دبیرخانه این شورا در
     گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی بوده و آماده دریافت هر گونه طرح و پیشنهاد جهت ارتقاء سطح فرهنگی
     دانشگاه می باشد.

 

     اعضای حقوقی:

      ۱- ریاست دانشگاه علم وصنعت به عنوان رئیس شورا

      ۲- مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه

      ۳- معاون فرهنگی و اجتماعی به عنوان دبیر شورا

      ۴- معاون دانشجویی

      ۵- معاون آموزشی

      ۶- مسئول بسیج اساتید

۷- دبیر مرکز هم اندیشی اساتید

۸- مشاور فرهنگی ریاست دانشگاه

۹- مدیر امورفرهنگی و فوق برنامه

۱۰- مسئول بسیج دانشجویی

۱۱- دبیر بزرگترین تشکل دانشجویی

وظایف و اختیارات شورای فرهنگی طبق شیوه نامه مصوب وزارت علوم مورخ۲۳/۱۱/۹۱

۱- پیگیری به منظور تحقق و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و اجرا و پیگیری دستورالعمل های ستاد گسترش و تعمیق مبانی و ارزشهای اسلامی در مراکز آموزشی؛

۲- برنامه ریزی در جهت هماهنگی و انسجام بخشی به اولویت ها و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در  دانشگاه مبتنی بر حاکمیت ارزشهای اسلامی

۳- برنامه ریزی جامع به منظور انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه با توجه به اولویت های مصوب سالانه در دانشگاه با همکاری معاونت های فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی،  پژوهشی و آموزشی

۴- برنامه ریزی برای ایجاد پیوند فعال و گسترش مناسبات دانشگاه با حوزه های علمیه و نهادهای فرهنگی، انقلابی و مردمی؛

۵- تصویب و اعطای مجوز به برنامه های فرهنگی، ترویجی و تبلیغی سالانه، نیمسال و فصلی در چارچوبهای مصوب
۶- تسهیل حضور داوطلبانه دانشجویان، استادان و کارمندان در فعالیت های فرهنگی از طریق ساماندهی فرآیندهای کارشناسی،

۷- آسیب شناسی و بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  و دانشجویان، تدوین گزارش های دوره ای تحلیلی از فعالیت ها و روندهای موجود، پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود وضعیت بر اساس شناخت تهدیدها و فرصت ها به رئیس دانشگاه  و وزارت؛

۸- نظارت و ارزیابی فعال و مستمر در چگونگی اجرای مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار؛

۹- ارائه گزارش کامل برنامه ها، طرحهای مصوب و نتایج ارزیابی آنها در هر سال به دانشگاه

۱۰- همکاری سازنده با نهادهای دانشگاهی و فرهنگی به منظور تشکیل بانک اطلاعاتی مناسب از نیروهای متعهد و مستعد دانشگاه جهت ساماندهی و بهره مندی از توان موجود.

شورای فرهنگی و اجتماعی حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور اکثریت اعضا، رسمی است و مصوبات آن با رای اکثریت حاضر، معتبر است

نشانی مطلب در وبگاه گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-117.17078.44440.fa.html
برگشت به اصل مطلب