نشست روسای دانشگاههای کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی ِD-8- تاریخ های مهم
تاریخ های مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ایجاد و راه‌اندازی دبیرخانه نشست روسا
شروع سپتامبر 2013 (شهریور1392)
اکتبر 2013 (مهر 1392)

ارسال دعوت نامه و دریافت تاییده‌ها
ارسال دعوتنامه : دسامبر 2013 (آذر1392)
دریافت تاییده: ژانویه 2013 (دی 1392)
 اقدام برای صدور روادید مدعوین خارجی: فوریه 2014 (بهمن1392)
پیگیری برای شرکت مدعوین خارجی: آوریل2014 (برابر با فروردین 1393)

تهیه مستندات و موارد بحث
دور اول : دسامبر 2013 (آذر1392)
دور دوم : فوریه 2014 (بهمن1392)
تاریخ انتشار : 15 مارس با 2014 (برابر با 25 اسفند 1392) جمع بندی نهائی تا 20 آوریل 2014 (برابر با 31 فروردین 1393)

برگزاری نشست روسا
در می 2014 (برابر با اردیبهشت 1393)
نشانی مطلب در وبگاه نشست روسای دانشگاههای کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی ِD-8:
http://idea.iust.ac.ir/find-101.13554.31058.fa.html
برگشت به اصل مطلب