دفتر استعدادهای درخشان- ارتباط با ما
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/9/10 | 

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران ،ساختمان  معاونت آموزشی دانشگاه ،دفتر استعداد درخشان

تلفن :

مدیر دفتر استعدادهای درخشان  جناب آقای دکتر غفاری نژاد   73225580

خانم فلکیان   73225583   (پذیرش دکتری بدون آزمون، حمایت از مقالات دانشجویی، دانشجوی نمونه کشوری)

خانم یوسفی  73225582  (پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون، المپیاد)

خانم روشنفر  73225514  ( امورمربوط به بنیاد ملی نخبگان، جشن ممتازین)


پست الکترونیک:  http/gto.iust.ac.ir 

 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.12725.28504.fa.html
برگشت به اصل مطلب