بسیج اساتید- اخبار و تحلیل‌ها
کارگروه پژوهش، فناوری و همکاری های بین المللی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/9 | 
در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با همکاری بسیج اساتید و دفتر هم اندیشی دانشگاه و با حضور ۱۲ نفر از اساتید دانشگاه کارگروهی با عنوان کارگروه پژوهش، فناوری و همکاری های بین المللی با هدف تحلیل جریان پژوهشی، فناوری و همکاری های بین المللی در دانشگاه های کشور و ارائه پیشنهاد به منظور بهبود و ارتقای آن تشکیل گردید.
این کارگروه با توجه به اساسی بودن نقش اساتید در ایجاد تحول در دانشگاه ها و حرکت آنها به سمت نیازهای کشور و نیز اهمیت موضوع ارتقای مرتبه اساتید در جهت گیری فعالیت های اساتید، اولین موضوع فعالیت خود را بررسی شیوه و رویه ارتقاء مرتبه اساتید قرار داد و جلسات مبسوطی را به آن پرداخت.
خروجی کارگروه در قالب یک گزارش در اختیار ریاست محترم دانشگاه قرار گرفت و ایشان نیز ضمن استقبال از این حرکت پیشنهاد دادند جلسه ای به منظور بحث و تبیین خروجی کارگروه برگزار گردد. پیرو این پیشنهاد جلسه ای مبسوط با حضور اعضای کارگروه، مدیرکل محترم حوزه ریاست و دبیر محترم هیات ممیزه دانشگاه در تاریخ سی ام شهریور ماه در محل دفتر بسیج اساتید دانشگاه برگزار گردید و ابعاد مختلف پیشنهاد مورد بحث قرار گرفت.
در پیشنهاد ارائه شده، ضمن توجه بر اینکه یک استاد برای تحقق نقش خود در دانشگاه و جامعه لازم است در تنظیم فعالیت های خود به ابعاد مختلف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی-فناوری و اجرایی توجه متناسب و مکفی داشته باشد، بر این نکته تاکید شد که با توجه به نامحدود نبودن انرژی و زمان اساتید، اشتغال بیش از حد آنها به فعالیت هایی که کمتر مورد نیاز کشور است، آنها را از پرداختن به امور اساسی و حیاتی مبتلا به جامعه و کشور باز می دارد. لذا، لازم است شیوه و رویه اجرایی ارتقای مرتبه اساتید بگونه ای باشد که بر اساس قاعده هزینه (زمان و انرژی) و فایده (اخذ امتیاز برای ارتقاء) یک استاد فعالیت خود را بیشتر در راستای حل نیازهای کشور تنظیم کند.
در نتیجه پیشنهاد گردید، به امتیاز مربوط به چاپ مقالات بصورت هدفمند توجه شود به گونه ای که برای این بخش سقف حداکثری یا شیب کاهشی پس از حد معینی از امتیاز در نظر گرفته شود. البته در این میان مقالات چاپ شده در مجلات شاخص و اثرگذار و مقالات مستخرج از قراردادهای صنعتی مورد تایید معاونت پژوهشی دانشگاه از این قاعده مستثنی بوده و بدون سقف باشد. در اینصورت اساتید از زمان و انرژی آزاد شده خود می توانند به اموری مانند همکاری های صنعتی، توسعه فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی به منظور تکمیل امتیازات لازمه برای ارتقاء مبادرت ورزند.
نشانی مطلب در وبگاه بسیج اساتید:
http://idea.iust.ac.ir/find-82.12035.68415.fa.html
برگشت به اصل مطلب