دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار عمومی
رییس جدید دانشکده مدیریت،اقتصاد و مهندسی پیشرفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/16 | 

با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر محمدسعید جبل‌عاملی به سمت «رییس دانشکده مدیریت،اقتصاد و مهندسی پیشرفت» منصوب شد.
دکتر انبیاء (سرپرست دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵، دکتر محمدسعید جبل‌عاملی را برای مدت دو سال به سمت «رییس دانشکده مدیریت،اقتصاد و مهندسی پیشرفت» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر جبل‌عاملی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find-79.11391.65245.fa.html
برگشت به اصل مطلب