انجمن علمی دانشجویی- مهندسی خودرو
اسامی اعضای انجمن علمی دوره هشتم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1- علیرضا ودیعتی

  2- حمید ملایی

  3- شاهرخ شایگان 

  4- حامد دژبرد

  5- احمد عبدی نعمت آباد 

  6-حمید مستقیمی 

  7- محمد زارع 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7833.10489.fa.html
برگشت به اصل مطلب