دفتر برنامه ریزی درسی- دانشکده ها، مقاطع واساتید
دانشکده ها، مقاطع واساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

طرح دروس هر دانشکده به تفکیک اساتید آن دانشکده در هر مقطع به شرح زیر می باشد:

دانشکده مهندسی برق »» کارشناسی - تحصیلات تکمیلی

دانشکده مهندسی راه آهن »» کارشناسی - تحصیلات تکمیلی

دانشکده شیمی »» تحصیلات تکمیلی- کارشناسی( دروس سرویسی)

دانشکده مهندسی کامپیوتر »» کارشناسی - تحصیلات تکمیلی

دانشکده مهندسی مکانیک »» کارشناسی - تحصیلات تکمیلی

دانشکده مهندسی مواد »» کارشناسی تحصیلات تکمیلی

دانشکده مهندسی عمران »» کارشناسی - تحصیلات تکمیلی

دانشکده مهندسی شیمی »» کارشناسی - تحصیلات تکمیلی 

دانشکده مهندسی صنایع »» کارشناسی - تحصیلات تکمیلی

دانشکده معماری وشهرسازی»» کارشناسی - تحصیلات تکمیلی

دانشکده فیزیک »» کارشناسی - تحصیلات تکمیلی

دانشکده فناوریهای نوین »» :تحصیلات تکمیلی 

گروه زبانهای خارجی »» تحصیلات تکمیلی

دانشکده مهندسی پیشرفت »» :تحصیلات تکمیلی

  مرکزآموزش الکترونیکی »» کارشناسی - تحصیلات تکمیلی

واحد بهشهر »» کارشناسی - تحصیلات تکمیلی

واحد نور »» کارشناسی

دروس عمومی »» کارشناسی

دانشکده ریاضی »» کارشناسی - تحصیلات تکمیلی

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.14041.33781.fa.html
برگشت به اصل مطلب