دفتر برنامه ریزی درسی- اعمال مصوبات تغییر محتوای دروس
اعمال مصوبات تغییر محتوای دروس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پیرو برنامه ریزی انجام شده، مقتضی است که کلیه در خواستها مبنی بر اعمال تغییر  در واحدها یا محتوای دروس، پس از تکمیل فرمهای مربوطه- موجود در سایت دفتر برنامه ریزی- همراه با ملزومات آن حداقل چهار هفته آموزشی قبل از ثبت نام به این دفتر ارسال گردد.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.12811.27990.fa.html
برگشت به اصل مطلب