دانشکده مهندسی راه آهن- دروس راه آهن برقی
دروس راه آهن برقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جدول دروس کمبود یا جبرانی دوره :

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  ساعت

  پیشنیاز

  جمع

  نظری

  عملی

1

  الکترونیک صنعتی

  3

  48

  48

 

 

2

رله و حفاظت

  3

  48

  48

 

 

3

بررسی سیستمهای قدرت 2

  3

  48

  48

 

 

4

 مبانی مهندسی راه آهن

  3

  48

  48

 

 

5

ماشینهای الکتریکی 3

  3

  48

  48

 

 

 6 

دورس امتحان ورودی دوره که در آن داوطلب حدنصاب تعیین شده را کسب نکرده است.

 

 

 

 

 

 

 

جدول دروس انتخابی دوره :

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  ساعت

  پیشنیاز

  جمع

  نظری

  عملی

21

کنترل مدرن

3

  48

  48

 

 

 22 

بهینه سازی انرژی در راهبری قطار

3

  48

  48

 

21 

23

کنترل متمرکز شبکه الکتریکی راه آهن

3

  48

  48

 

 11 

24

کنترل فازی و کاربرد آن در راه آهن

3

 48

  48

 

 

 25 

شبکه های عصبی و کاربرد آن در راه آهن

3

 48

  48

 

 

26

مباحث ویژه در سیستمهای پیشرفته ریلی

3

  48 

  48

 

27

کنترل و سیگنالینگ

3

 48

  48

 

28

سیستمهای کنترلی دیجیتالی

3

 48

  48

 

21 

29

برنامه سازی پیشرفته

3

 48

  48

 

 

30

مباحث ویژه در راه آهن برقی1

3

 48

  48

 

 

31

مباحث ویژه در راه آهن برقی2

3

 48

  48

 

جدول دروس اختصاصی دوره :

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  ساعت

  پیشنیاز

  جمع

  نظری

  عملی

11

  بررسی پستهای الکتریکی راه آهن

  3

  48

  48

 

  3

12

  آنالیز ماشینهای تراکشن

  3

  48

  48

 

  5

 13 

  کنترل محرکه های الکتریکی قطار

  3

  48

  48

 

  همزمان با 11

 14 

  آنالیز شبکه های تغذیه الکتریکی قطار

  3

  48

  48

 

  3

15

  سمینار

  2

  32

  32

 

 

 16 

  پایان نامه

  6

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.3245.3253.fa.html
برگشت به اصل مطلب