دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
نمرات پایان ترم درس طراحی پل 2 نیمسال اول 92-91

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/10/25 | 

نمرات پایان ترم درس طراحی پل 2 نیمسال اول 92-91

امتحان اول از 20امتحان دومامتحان سوم از 20امتحان پایان ترماولین نمرهدومین نمرهکمترین نمرهمیانگینوزندار از 20
8753102520.0904.52094.513.6
8843107811.758811.7889.9
8843118513.39.59713.39.5911.3
8843121115.297.5815.29811.9
874312530.00000000.0
8843105118.410.58.51218.41210.514.9
864310810.0861010868.6
8843108719.311101119.3111115.2
8843110420.01801420181418.2
8843119416.8129.516.516.816.51215.8
8843106919.11414.51619.11614.517.3
8843114916.7110816.711813.3
8843112212.51001112.5111011.6
864311886.3507.57.56.356.6
8843102416.312121116.3121214.2
8843103318.91414.51218.914.51416.6
8743117319.6910.5919.610.5914.8
8843109618.71101618.7161116.4
8743316719.3140019.314013.9
8843104210.8665.510.8668.4
8743124415.730615.76310.3
884311763.756.566.5656.1
8743318513.930513.9539.1

نمرات به 18 مقیاس می شود و 2 نمره باقیمانده منوط به امتحان sap در هفتم بهمن ماه است

سعی خواهد شد برای کسانی که در امتحان چهارم شرکت کردند، نمره اضافی لحاظ شود

بازدید در این ترم نمره اضافی ندارد (مگر بازدید ویژه!)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.2615.27134.fa.html
برگشت به اصل مطلب