دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
نمرات آز بتن-نیمسال دوم 91-90

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نمرات آز بتن-نیمسال دوم 91-90

<><><> <><><> <>
شماره دانشجوییحضور غیاب از 12امتحان کتبی از 10امتحان عملی از3ساخت بتن از 3گزارش از 120نمره نهایی از 20
8743121711.58.9317515.7
8943113410.510349520.0
8943122311.58.7349519.0
89431259125317511.9
894311611293410019.5
8943129511.58.93410019.4
8943110711.58.3349518.6
89431205119.3317516.1
89431027118.4317515.2
89431286128.42410017.9
89431054129.72410019.2
18943115211.57349517.3

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.2615.24886.fa.html
برگشت به اصل مطلب