دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
نمرات پایان ترم درس آزمایشگاه بتن نیمسال دوم 89-88

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نمرات خام پایان ترم درس آزمایشگاه بتن نیمسال دوم 89-88

شماره دانشجویی

حضور

نمره حضور از 3

پایان ترم

نمره از 17 بدون درنظر گرفتن گزارشات آزمایش

87431012

8

2.7

18.3

15.5

85431211

7

2.3

17.8

14.8

87431057

8

2.7

16

13.9

87431128

9

3.0

15

13.5

86431197

6

2.0

15.6

12.9

86431161

4

1.3

14.4

11.4

87431003

7

2.3

12.7

11.2

84431235

6

2.0

9.1

8.4

86431072

6

2.0

8.4

7.9

84431226

0

0.0

9.4

6.6

86431054

3

1.0

0

1.0

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.2615.16391.fa.html
برگشت به اصل مطلب