دانشکده مهندسی راه آهن- دانشجویان دکتری مهندسی خط و سازه های ریلی
محمد حسن اسماعیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/4/21 | 

  نام ونام خانوادگی : محمد حسن اسماعیلی

  اطلاعات تماس: دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی راه آهن

  شماره تلفن :50- 77240540- داخلی 6105 و 6142

  آدرس پست الکترونیک: m_h_esmaeili@yahoo.com

  

  

  رشته ومحل تحصیل دوره کارشناسی : خط و سازه های ریلی-دانشگاه علم و صنعت ایران

  معدل دوره کارشناسی : 07/14

  رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد : خط و سازه های ریلی-دانشگاه علم و صنعت ایران

  معدل دوره کارشناسی ارشد : 3/17

  عنوان پایان نامه کارشناسی : بررسی و ارزیابی استفاده از لایه های ارتجاعی جهت کاهش ارتعاشات خطوط ریلی

  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : برررسی و ارزیابی اثرات خطوط مترو بر سازه های تاریخی مجاور (مطالعه موردی مترو اصفهان)

  عنوان پایان نامه دکتری : ارائه مدل نیمه تجربی تخمین ارتعاشات

  اساتید راهنمای پایان نامه دکتری : دکتر سید جواد میر محمد صادقی

  اساتید مشاور پایان نامه دکتری : دکتر صدید خویی

  کتب :

  مقالات :

  اختراع وابتکارات:

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14808.40894.fa.html
برگشت به اصل مطلب