دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی- اخبار و اطلاعات
اطلاع رسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/30 | 
جایزه مدیریت فناوری و نوآوری باهمکاری دانشگاه لایپزیک آلمان وحمایت معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزارمی‌کند:
«دوره آموزشی تخصصی پرورش مدیر صادرات
توسعه پروژه های فروش بین‌المللی در شرکتها»
با اعطای گواهی معادل با Mini MBAمدیریت صادرات ازسوی دانشگاه لایپزیک
ماژول۱درتهران:۲۵-۲۷شهریور و۱۱-۱۳مهر
ماژول۲درآلمان:متعاقبا اعلام خواهدشد
اطلاعات بیشتر:
۰۲۱۸۸۶۲۵۴۱۱
http://iramitaward.ir
نشانی مطلب در وبگاه دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-120.17298.50408.fa.html
برگشت به اصل مطلب