دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی- اهداف و وظایف دفتر
اهداف و وظایف دفتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

۱

نشانی مطلب در وبگاه دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-120.17292.46656.fa.html
برگشت به اصل مطلب