روابط عمومی دانشگاه- آخرین اخبار
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای سرویس و نگهداری تأسیسات مکانیکی، برقی و سیستم حفاظت کاتودیک خط گازرسانی و اپراتوری مرکز تلفن و شبکه مخابراتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/14 | 
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای سرویس و نگهداری تأسیسات مکانیکی، برقی و سیستم حفاظت کاتودیک خط گازرسانی و اپراتوری مرکز تلفن و شبکه مخابراتی دانشگاه علم و صنعت ایران

 دانشگاه علم و صنعت ایران در نظر دارد انجام خدمات مشروحه ذیل را به پیمانکاران حقوقی صلاحیت دار، واجد شرایط و توانمند با شرایط ذیل واگذار نماید:


موضوع خدمات
تاریخ شروع و پایان قرارداد مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) تاریخ و زمان بازگشایی پاکات الف و ب تاریخ و زمان بازگشایی پاکات ج
سرویس و نگهداری تأسیسات مکانیکی، برقی و سیستم حفاظت کاتودیک خط گازرسانی و اپراتوری مرکز تلفن و شبکه مخابراتی دانشگاه علم و صنعت ایران در قالب قرارداد یکساله

۱۴۰۱/۱۰/۱
لغایت ۱۴۰۲/۵/۳۱


۳.۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰

روز شنبه
۱۴۰۱/۸/۲۸
ساعت ۱۱ صبح

روز دوشنبه
۱۴۰۱/۸/۳۱
ساعت ۱۵ عصر

تاریخ و محل ارائه اسناد مناقصه به متقاضیان شرکت در مناقصه:
از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ لغایت روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ به مدت چهار روز، ضمن مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد و مدارک مناقصه اقدام نمائید.

نوع و تضمین شرکت در مناقصه به دانشگاه:
به یکی از شکل‌های زیر:
الف) واریز نقدی به حساب شماره ۱۱۴۴۶۰۴۵۱ و شماره شبای: ۷۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۴۴۶۰۴۵۱IR نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه علم و صنعت ایران کد ۱۱۴۴ به نام سپرده جاری دانشگاه علم و صنعت ایران
ب) ضمانت‌نامه بانکی معتبر با حداقل ۳ ماه اعتبار و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر
ج) چک تضمین شده بانکی

مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه به دانشگاه:
به متقاضیان جهت تحویل فیزیکی پاکت الف خود به دبیرخانه مرکزی دانشگاه و همچنین بارگذاری پاکات الف، ب و ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.Setadiran.ir از ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ لغایت ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸(به مدت ده روز) مهلت داده می­شود.

شرایط و توضیحات مهم:
۱) در صورت عدم عضویت قبلی مناقصه‌گران در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
۲) اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۱۴۵۶-۰۲۱ جهت اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  قسمت "تماس با ما" مراجعه نمائید.
۳) به پیشنهادهای فاقد تضمین یا تضمین کمتر از مبلغ تعیین شده یا بدون مهر و امضاء تعهدآور یا امضاء مخدوش و استفاده از مهر امضاء به جای امضاء اصل و پیشنهادهای مشروط و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر تحویل شود، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴) دارا بودن گواهی تأیید صلاحیت معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع ذیربط
۵) دارا بودن توان مالی و حسن شهرت
۶) دارا بودن توان مدیریتی و اجرایی و سابقه مرتبط و مفید با توجه به موضوع و حجم مناقصه بر اساس قراردادهای منعقده طی سه سال اخیر و گواهی حسن انجام کار آنها
۷) فرم ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، به پیوست شرایط مناقصه می‌باشد.
۸) پس از بازگشایی پاکت‌های "الف و ب" در کمیسیون مناقصه، پاکت‌های "ب" جهت بررسی و ارزیابی به کمیته فنی بازرگانی ارجاع و پس از اعلام نظر آن کمیته پاکت‌های "ج" حاوی پیشنهاد قیمت پیشنهاد دهندگان واجد شرایط در کمیسیون مناقصه افتتاح و نتیجه مناقصه تعیین می‌گردد.
۹) شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، هیچ‌گونه حقی برای شرکت کنندگان ایجاد نمی‌نماید و دانشگاه با عنایت به صرفه و صلاح خود، هریک از پیشنهادها را قبول یا رد می‌کند.
۱۰) حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان رسمی آنها در کمیسیون مناقصه در زمان بازگشایی پاکت ها بلامانع است.
۱۱) سایر اطلاعات و مدارک مورد نیاز، در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.
۱۲) جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۷۷۲۰۸۱۱۳-۷۷۲۴۰۰۶۰-۷۷۲۴۰۴۲۱ اداره کارپردازی دانشگاه تماس حاصل نمائید.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14457.68868.fa.html
برگشت به اصل مطلب