بایگانی بخش Training links at the bottom of the page

img_yw_news
شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ -

Applied Mathematics

http://math.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=19822&sid=30&slc_lang=en

img_yw_news
شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ -

Pure Mathematics

http://math.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=19823&sid=30&slc_lang=en

img_yw_news
شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ -

Computer Science

Computer Science