بایگانی بخش Date of events

img_yw_news
شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ -

Deadline to lock

Deadline to lock

img_yw_news
شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ -

Start Of Exams

Start Of Exams

img_yw_news
شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ -

End of class

End of class

img_yw_news
شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ -

Emergency leave

Emergency leave

img_yw_news
شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ -

Drop / Add

Drop / Add

img_yw_news
شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ -

Start Of Classes

Start Of Classes

img_yw_news
شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ -

Registration

Registration