بایگانی بخش لینکهای آموزش پایین

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -

گروه ریاضی کاربردی

http://math.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=19616&sid=30&slc_lang=fa

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -

گروه ریاضی محض

http://math.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=19618&sid=30&slc_lang=fa

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -

گروه علوم کامپیوتر

http://math.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=19615&sid=30&slc_lang=fa