برگشت به دانشگاه علم و صنعت ایران
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
کمیته انضباطی::
ساختار سازمانی::
کارکنان::
راهنمای واحد::
فرایند کاری::
سوالات متداول::
اخبار و اطلاعیه ها::
تماس با ما::
::
مناسبت
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: سوالات متداول شورای انضباطی ::
 | تاریخ ارسال: 1400/7/8 | 
سوالات متداول شورای انضباطی

سئوال ۱- کدامیک از رفتارهای دانشجو میتواند به عنوان تخلف محسوب شده و در شورای انضباطی مورد بررسی قرار گیرد؟
بر اساس بند ۱  ماده ۴ شیوه نامه انضباطی آن دسته از رفتارهای دانشجو تخلف است که در آئین نامه انضباطی یا شیوه نامه اجرایی به عنوان تخلف احصاء شده است و در احرازتخلفات، مراجعه به تعاریف قانونی تخلفات و تطبیق موضوع، با تعاریف الزامی است.
سئوال ۲- در صورت اتهام تخلف به دانشجو  شورای انضباطی با وی چگونه برخورد می نماید؟
بر اساس بند ۴  ماده ۴ شیوه نامه انضباطی اصل بر برائت دانشجوست و شورا در مقام رسیدگی به موارد ذیل توجه مینماید:
الف. هرگونه شک در احراز تخلف بودن رفتار ارتکابی، باید به نفع دانشجو تفسیرشود.
ب. هرگونه شک در احراز انتساب تخلف ارتکابی، باید به نفع دانشجو تفسیر شود.
پ. در صورت عدم وجود هرگونه دلیل، مبنی بر احراز و انتساب تخلف، دانشجو برای اثبات برائت خود نیاز به ارائه دلیل ندارد.
ت. دانشجو تا زمان اثبات تخلف و قطعیت حکم انضباطی، از کلیه امتیازات دانشجویی برخوردار است مگر در مواردی که در این
شیوه نامه پیشبینی شده است.
سئوال ۳ - نگهداری اطلاعات مربوط به فرایند بررسی انضباطی   در شورای انضباطی چگونه است ؟
بر اساس بند ۸  ماده ۴ شیوه نامه انضباطی هرگونه انتشار اطلاعات مربوط به فرایند بررسی انضباطی در کلیه مراحل تشکیل پرونده تا ابلاغ و اجرای حکم قطعی دانشجو جز
در موارد پیشبینی شده در آئین نامه و شیوه نامه ممنوع است.
سئوال ۴ شکایت افراد حقیقی  در شورای انضباطی با چه شرایطی ثبت می گردد ؟
بر اساس ماده ۵۹ شیوه نامه انضباطی شکایت شاکی و گزارش اشخاص حقیقی به انضمام ادله به شورای انضباطی ارائه و با شرایط ذیل در دبیرخانه شورا ثبت
میشود:
۱ - مشخصات کامل شاکی یا گزارش دهنده ) حاوی تاریخ، نام و امضای شاکی یا امضاء و سمت گزارش دهنده و ممهور به
مهر اداره مربوطه(
۲ - مشخصات کامل مشتکی عنه یا دانشجوی مورد گزارش
۳ - ثبت دقیق مکان و زمان )ساعت و تاریخ( و جزئیات موضوع با ادله آن)ازجمله شرح دقیق موضوع، چگونگی رفتار دانشجو،
اشخاص مرتبط با موضوع و ذکر خسارت احتمالی وارده و ...(
تبصره : درصورتیکه شهادت شهود به عنوان دلیل شکایت ذکر شود شهادت مکتوب با ذکر مشخصات کامل آنها باید با رعایت
شرایط فوق پیوست شکایت گردد.
سئوال ۵ شکایت افراد حقوقی  در شورای انضباطی با چه شرایطی ثبت می گردد ؟
بر اساس ماده ۶۰ شیوه نامه انضباطی گزارشهای مکتوب اشخاص حقوقی با شرایط ذیل در دبیرخانه شورا ثبت میشود:
۱ - استفاده از سربرگ رسمی شخص حقوقی
۲ - ثبت دقیق مشخصات دانشجو
 ۳ - ثبت دقیق مکان و زمان )ساعت و تاریخ( و جزئیات رویداد )شرح دقیق تخلف ادعایی، چگونگی رفتار دانشجو، اشخاص
درگیر در موضوع و ذکر خسارت احتمالی وارده حسب مورد و... (
۴ - نام، سمت و امضای مسئول گزارش دهنده با ذکر تاریخ و ممهور به مهر اداره مربوطه
۵ - ادله گزارش
تبصره : درصورتیکه شهادت شهود به عنوان دلیل گزارش ذکر شود، شهادت مکتوب شهود با ذکر مشخصات کامل آنها پیوست
گزارش میشود.
 
سئوال ۶ آیا شوراهای انظباطی میتوانند تخلفات مقطع قبلی دانشجو را رسیدگی نمایند ؟
بر اساس ماده ۶۲ شیوه نامه انضباطی شورای انضباطی دانشگاه مقطع فعلی، مجاز به رسیدگی به تخلفاتی که در مقطع تحصیلی قبلی دانشجو صورت گرفته باشد نیست؛ در اینگونه موارد نظر شورای مرکزی ملاک عمل خواهد بود.
سئوال ۷ دعوت نامه برای  حضور دانشجو در دبیرخانه شورای انضباطی باید مشتمل بر چه مواردیی باشد ؟
بر اساس ماده ۶۷ شیوه نامه انضباطی دعوتنامه باید مشتمل بر موارد ذیل باشد:
۱ - مشخصات کامل دانشجو
۲ - موضوع یا عنوان تخلف انتسابی
۳ - علت دعوت
۴ - تاریخ و زمان حضور و آدرس دبیرخانه شورای انضباطی
۵ - نام، سمت و امضای تماس گیرنده
 
سئوال ۸ در صورت استنکاف دانشجو  از حضور در دبیرخانه شورا و یا امضای دعوت نامه یا صورتجلسه  رسیدگی پرونده به چه صورت خواهد بود؟
بر اساس ماده ۶۹ شیوه نامه انضباطی استنکاف یا عدم همکاری دانشجو از حضور در دبیرخانه شورا جهت تفهیم تخلف یا دفاع حضوری در جلسه شورا یا امتناع وی از امضای دعوتنامه یا صورتجلسه مصاحبه، مانع از ادامه روند رسیدگی نبوده و پس از تشریح مفاد این ماده و تبعات آن برای دانشجو، مراتب متضمن ساعت، تاریخ و مکان درج میشود و شورا میتواند در صورت رعایت اصول آیین رسیدگی ابلاغی در این شیوه نامه به صورت غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
سئوال ۸ آیا دانشجو می تواند  در هر مرحله به کلیه محتویات پروند خود دسترسی داشته باشد؟
بر اساس ماده ۷۳ شیوه نامه انضباطی  دانشجو میتواند (پس از تفهیم تخلف با حفظ محرمانگی ) نسبت به مراجع حقوقی و اسامی غیر مرتبط با دفاع دانشجو، اوراق پرونده را مطالعه و از آنها رونوشت تهیه نماید و با تشخیص دبیر شورای انضباطی امکان کپی از اوراق مقدورخواهد بود.
تبصره : در صورتی که هر یک از شهود، شاکی یا گزارش دهنده حقیقی پرونده، متقاضی عدم افشای مشخصاتشان به دانشجوی
متخلف باشند با نظر موافقِ رییس شورا، مشخصات مزبور در اختیار دانشجو قرار نمیگیرد لیکن حق دانشجو مبنی بر امکان مطالعه
محتوای اوراق مزبور برای وی محفوظ خواهد بود در این صورت موارد یادشده به تنهایی برای توجه تخلف به دانشجو کافی نیست و
شورا باید با بررسی دلایل، قرائن و امارات دیگر، صحت ادعای وارده را بررسی کند چنانچه تنها مستند رای شورا یا مهمترین مستند آن، موارد مزبور باشد از موجبات نقض رای در شوراهای تجدیدنظر و مرکزی است.
 
 
 
سئوال ۹ - وضعیت پرونده انضباطی دانشجویی که سر جلسه امتحان، تقلب از دوست خود دریافت کرده است و خود دانشجو ضمن قبول اشتباه و  همچنین تایید مراقبین، از تقلب استفاده نموده است، چگونه است؟
بر اساس ماده ۳۳ شیوه نامه انضباطی متخلف چنانچه از تقلب منتفع شده باشد به تنبیه مندرج در بند ۶ یعنی ۲۵% در خصوص امتحان درس مذکور به همراه تنبیهات ۱ تا ۵ محکوم می گردد . همچنین فردی که به ایشان تقلب رسانده است بر اساس تبصره ۵ ماده مذکور به تعیین تنبیه۱ تا ۵ و بند ۶ مذکور محکوم می گردد.
سئوال ۱۰- آیا آثار حکم نمره ۲۵% به واسطه انجام تقلب، پس از فارغ التحصیلی امحاء می گردد؟
طبق تبصره ۶ ماده ۱۱۷ شیوه نامه انضباطی امحاء اثر درمورد حکم قطعی درج نمره ۲۵% از پرونده آموزشی صورت نمی پذیرد اما سایر آثار آن در صورت موافقت شورای انضباطی امحاء می شود.
سئوال ۱۱- آیا استاد یا معاونت آموزشی و یا هر واحد دانشگاهی می توانند با دانشجو  بر خورد انضباطی نماید؟ برای مثال نامبرده را از حضور در سر کلاس به دلایل انضباطی منع نماید؟
بر اساس ماده ۵۷ شیوه نامه انضباطی صدور احکام انضباطی در خصوص دانشجویان تنها از طریق شورای انضباطی صورت می گیرد و سایر نهادها یا مسولان دانشگاه جزءدر مقام اجرایی احکام صادر شده از سوی شورای انضباطی مجاز به صدور یا اجرای مفاد ....از تنبیهات انضباطی نمی باشند. هر گونه اقدام از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی دانشگاه بر خلاف این ماده باشد خود تخلف اداری محسوب می گردد.
سئوال ۱۲- آیا کشیدن سیگار  در دانشگاه و محیط اطراف آن  تخلف می باشد؟
بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۲ شیوه نامه انضباطی استعمال دخانیات در دانشگاه و اماکن مرتبط تخلف محسوب شده و متخلف تنبیه خواهد شد .
سئوال ۱۳ - اگر دانشجویی در خارج از محیط دانشگاه شئون دانشجویی را مراعات ننماید و با اقدام خویش به حیثیت دانشگاه خدشه ایجاد نماید مرتکب تخلف شده است؟
بلی. بر اساس بند ۲ ماده ۵۸ رسیدگی به تخلفاتی که خارج از محیط دانشگاه صورت گیرد، چنانچه به حیثیت و شئون دانشگاهیان لطمه وارد آورد مشمول این بند خواهد بود
همچنین بر اساس این ماده  شورای انضباطی می تواند به کلیه گزارش های رسیده در مورد دانشجویان از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات حکم صادر نماید.
سئوال ۱۴ -آیا توهین به ادیان رسمی کشور در شیوه نامه انضباطی لحاظ شده است؟
بلی.بر اساس ماده ۴۱ شیوه نامه انضباطی توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی ، ادیان رسمی کشور و ....تخلف محسوب شده و متخلف به بند ۱ تا ۸  بجز بند ۶محکوم می گردد.
سوال ۱۵- اگر دانشجویی در زمان اجرای حکم تمام واحد های خود را گذرانده باشد و در شرف فارغ التحصیلی باشد اجرای احکام اجرایی بند های ۹ تا ۱۶ چگونه امکان پذیر است؟
بر اساس ماده ۲۰ شیوه نامه انضباطی به صورت منع موقت از اعطای مدرک تحصیلی با صدور گواهی یا بدون صدور گواهی  گذراندن واحد های درسی یا منع صدور مدرک تحصیلی و گواهی گذراندن واحد های درسی صادر و اعمال می گردد.

سوال ۱۶- رسیدگی به شکایات و تخلفات احتمالی دانشجویان در چه مراجعی قابل رسیدگی می باشد؟
الف- شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی ب- شورای انضباطی بدوی دانشجویان  ج- شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان  د- شورای مرکزی انضباطی مستقر در سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سوال ۱۷-  مراجع رسیدگی کننده به اعتراضات احکام صادره از سوی شورای انضباطی کدام هستند؟
الف- مرجع رسیدگی کننده به آرای شورای انضباطی بدوی، شورای انضباطی تجدید نظر می باشد
ب- مرجع رسیدگی کننده به آرای شورای انضباطی تجدید نظر، شورای مرکزی انضباطی دانشجویان می باشد.

 سوال ۱۸-  چه رفتار و اعمالی تخلف محسوب می شود؟
آن دسته از رفتارهای دانشجو تخلف است که در آئین نامه انضباطی یا شیوه نامه اجرائی به عنوان تخلف احصاء شده است.و تفکیک تخلفات به شرح ذیل می باشد:
الف: تخلفات عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، تهمت، ضرب و جرح، تخلفات رایانه ای و مخابراتی، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس، قتل و ...)
ب: تخلفات آموزشی و اداری 
ج: تخلفات سیاسی
د: تخلفات اخلاقی 

سوال ۱۹-   اگر دانشجویی در طول تحصیل در شورای انضباطی  دارای سابقه بود چه زمانی برای امحاء آن می تواند اقدام کند؟
 طبق ماده ۱۱۷ شیوه نامه انضباطی، دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه (فارغ از مرجع صادرکننده حکم) موظف است در خصوص احکام مشتمل بر تنبیهات
بندهای ۴ تا ۸ شیوه نامه یک سال و بندهای ۹ تا ۱۲، دو سال و بندهای ۱۳و بالاتر، پنج سال پس از دانش آموختگی نسبت به
امحای آثار احکام انضباطی صادرشده اقدام نماید.۱- رسیدگی به شکایات و تخلفات احتمالی دانشجویان در چه مراجعی قابل رسیدگی می باشد؟
الف- شورای انضباطی بدوی دانشجویان  ب- شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان  ج- شورای مرکزی انضباطی مستقر در سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲- مراجع رسیدگی کننده به اعتراضات احکام صادره از سوی شورای انضباطی کدام هستند؟
الف- مرجع رسیدگی کننده به آرای شورای انضباطی بدوی، شورای انضباطی تجدید نظر می باشد
ب- مرجع رسیدگی کننده به آرای شورای انضباطی تجدید نظر، شورای مرکزی انضباطی دانشجویان می باشد.

۳- چه رفتار و اعمالی تخلف محسوب می شود؟
آن دسته از رفتارهای دانشجو تخلف است که در آئین نامه انضباطی یا شیوه نامه اجرائی به عنوان تخلف احصاء شده است.و تفکیک تخلفات به شرح ذیل می باشد:
الف: تخلفات عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، تهمت، ضرب و جرح، تخلفات رایانه ای و مخابراتی، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس، قتل و ......)
ب: تخلفات آموزشی و اداری
ج: تخلفات سیاسی
د: تخلفات اخلاقی 

۴- اگر دانشجویی در طول تحصیل در شورای انضباطی  دارای سابقه بود چه زمانی برای امحاء آن می تواند اقدام کند؟
برای امحاء رای با شرط عدم تکرار تخلف تا پایان تحصیل ، بعد از فارغ التحصیلی و تسویه از دانشگاه می تواند برای امحاء آثار احکام اقدام نماید.
 
۵- فرق بین تقلب و تخلف در امتحانات چیست؟
تقلب عبارت است از استفاده محرز از اطلاعات، تجهیزات یا امکاناتی که مجاز نباشد با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی و انتفاع از آن، و تخلف عبارت است از به همراه داشتن مکتوبات و تجهیزات و امکانات غیر مجازی که استفاده از آنها محرز نگردد.

۶- بر اساس شیوه نامه انضباطی دانشجویان شورای انضباطی چه آرایی برای دانشجویان مرتکب تقلب یا تخلف در جلسه امتحان صادر می کند؟

بر اساس شیوه نامه انضباطی، دانشجویانی که مرتکب تقلب در آزمون شده باشد، با تشخیص شورای بدوی انضباطی به تنبیه بند ۶ (درج نمره ۲۵/۰) و متناسب با نوع تقلب به یکی از بندهای ۱ تا ۵ و در صورت تکرار علاوه بر تنبیه بند ۶ به یکی از بندهای ۹ تا ۱۲ محکوم می گردد. در صورت تخلف در آزمون به یکی از بندهای ۱ تا ۵ محکوم می گردد.
دفعات مشاهده: 3518 بار   |   دفعات چاپ: 315 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
برای مشاهده کل مطالب بخش سوالات متداول اینجا را کلیک کنید.
harekat festival iust
Persian site map - English site map - Created in 1.47 seconds with 49 queries by YEKTAWEB 4612