[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هشتمین کنفرانس بین المللی
..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آزمایشگاه مرجع ترمز

AWT IMAGE

..
سرویس های صنعتی
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: ذاکری.اساتید ::

AWT IMAGE

Jabbar Ali Zakeri

 

University:       Iran University of science & Technology

Faculty:          School of railway engineering

Department:   Track & railway structures Department

Phone:           0098-21-73913517

Email:             Zakeri@iust.ac.ir

 

EDUCATIONAL QUALIFICATION:

 

  Doctor of Philosophy in Civil engineering – road and railroad engineering

  University: Beijing Jiaotong University

  

AFFILATION:

  

  · عضو کمیسیون زیربنائی UIC

  · عضو انجمن مهندسی حمل ونقل ریلی

  · عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی تقاطعات همسطح راه آهن – کانادا -2006

WORK EXPERIENCE:

 School of Railway Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran , Iran

  Period: 2000- up to now

  Position: Dean of track department

 

Teaching in:

  Bsc. Courses: Railway track (1), railway track construction, track maintenance, track Analysis and design, track laboratory

  Msc. Courses: train-track interaction, Modern methods in track maintenance

  Conducting research: track dynamics, track maintenance & construction, track in desert area, safety of level crossings

   

PROJECTS ACHIEVED/UNDERTAKEN:

  1- مجری پروژه تحقیقاتی " بررسی روسازی خط آهن در حوزه انتقال از بستر ارتجاعی به صلب " دانشگاه علم وصنعت ایران - 1386

  2- مجری پروژه تحقیقاتی " بررسی راهکارهای افزایش ایمنی در گذرگاههای همسطح راه آهن " دانشگاه علم وصنعت ایران - 1385

  3- مجری پروژه تحقیقاتی " طرح ارزیابی درونی گروه آموزشی مهندسی خط و سازه های ریلی " دانشگاه علم وصنعت ایران - 1384

  4- مجری پروژه تحقیقاتی "بازنگر جامع در برنامه درس دوره کارشناسی خط و سازه های ریلی" دانشگاه علم وصنعت ایران 1383

  5- مجری پروژه تحقیقاتی "طراحی تراورسهای خاص جهت کاهش هزینه های نگهداری و تعمیر" دانشگاه علم وصنعت ایران - 1382

  6- مجری پروژه تحقیقاتی " بررسی نیروهای وارده بر تراورس بتنی " دانشگاه علم وصنعت ایران 1384-1382

 

RESEARCH INTERESTS:

  - سیستم های مدیریت نگهداری

  - آنالیز و طراحی روسازی راه آهن

  - ایمن سازی خط آهن

  - ساخت، اجراء و نگهداری خط آهن

  - دینامیک پلهای راه آهن

   

PUBLICATION:

BOOKS:

  - ترجمه کتاب مرجع دینامیک پلهای راه آهن انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران 1383

  - ترجمه کتاب خطوط راه آهن مدرن انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران (زیر چاپ) با همکاری آقای دکتر محمدزاده

  - تالیف کتاب مقدمه ای بر مدیریت نگهداری و تعمیر خط آهن – انتشارات مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی راه آهن 1384

  - تالیف کتاب روشهای نگهداری خط آهن انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران 1385

    

Journals:

  1. Zakeri J. A., Xia He and Fan Junjie, “Effects of unsupported Sleeper on Dynamic Responses of Railway Track”, Journal of Northern Jiaotong University, 24 (1), 2000, 50-55.

  2. Zakeri J. A “Development of railway Networks in Iranian Railways” Journal of rail international, 2002

  3. Zakeri J. A. “Safety Improment by Low Cost Measures at Level Crossings ” ، مجله راه سوم ، سال پنجم، شماره پنجم . بهار1384

  4. ذاکری جبار علی ، شیاخی “ تحلیل دینامیکی پلهای خرپائی فولادی تحت اثر حرکت قطار” مجله علمی پژوهشی حمل و نقل، سال اول جلد دوم، ص 27-34، بهار 1384.

  5. ذاکری جبار علی ، فن جون جیه “بررسی محاسبات دستگاه های تعویض خط جوشکاری شده پیوسته راه آهن “ نشریه تحقیقاتی استقلال- دانشگاه صنعتی اسفهان، شهریور1384.

  6. ذاکری جبار علی ،” تحلیل اثرات خط آهن بر روی واکنش دینامیکی سیستم پل ـ خط‌آهن ـ قطار ” مجله علمی پژوهشی حمل و نقل، سال دوم شماره 4، ص213-221 ، 1384

  7. ذاکری جبار علی “ شناسایی گذرگاههای پرخطر ریلی- جاده ای بر اساس شاخص خط” پژوهشنامه حمل و نقل، سال سوم شماره 3 ، ص 223- 231 ، پاییز 1385.

  8. Xia H., Xu Y. L., Chan T. H. T. and Zakeri J. A "DYNAMIC RESPONSES OF RAILWAY SUSPENSION BRIDGES UNDER MOVING TRAIN" Scientia Iranica , Vol. 14, No. 5, pp 385-394, Oct 2007 .

  9. Zakeri J. A and Sadeghi J. “Field Investigation on Load Distribution and Deflections of Railway Track Sleepers" Journal of Mechanical Science and Technology 2007, V 21 No. 12, pp. 1948-1956.

 10. ذاکری جبار علی، درودی یاشار. محمدزاده سعید " بررسی میدانی توزیع تنش تماسی در سطح زیرین تراورس B70 " نشریه دانشکده مهندسی دانشگاه تیریز، 1386

  11. Zakeri J. A. and Xia He, “Sensitivity Analysis of Track Parameters on Train- Track Dynamic Interaction" Submitted to Journal of Mechanical Science and Technology (accepted) 2007. 

  12. ذاکری جبار علی، " ضربات چرخ – ریل در دو راهه های راه آهن " نشریه تحقیقاتی استقلال – دانشگاه صنعتی اصفهان، 1386 ( پذیرفته شده)

  13. ذاکری جبار علی، صادقیلر امیرعلی " تاثیر وجود تراورس آویزان در رفتار دینامیکی خط آهن با ریل موجدار در راه آهن شمالشرق " پژوهشنامه حمل و نقل، سال چهارم ،1386 ( پذیرفته شده)

  

Conferences:

   1. Zakeri J. A., Xia He and Fan Junjie, “Dynamic Responses of Railway Track to Rail Corrugation Excitations by using finite and infinite Elements model” CD-ROM Proceedings of the World Congress on Railway Research (WCRR’99) RTRI, Tokyo, 1999.

   2. Zakeri J. A., Xia He and Fan Junjie, “ Computer Simulation for Dynamics of Railway Track structure ” Proceedings of International Symposium on Theory and Application of Structural Engineering Test Method, Tsinghua University, Beijing, China, 1999, pp. 169-176.

   3. Xia H., Xu Y. L., Chan T. H. and Zakeri J. A., “ Dynamic Responses of Long Suspension Bridges under Running Trains ” 5th Annual Railway Transportation Conference, Iran University of Science and Technology, Iran 1999.

   4. Zakeri J. A., Xia He and Fan Junjie, “Dynamic Behaviour of High-Speed Railway Tracks”, Proceedings of the Second International Conference on Traffic and Transportation Studies, Northern Jiaotong University, pp. 2000.

   5. Zakeri J. A., Xia He and Fan Junjie, “Whiplash phenomenon in Rail/Sleeper Interaction”, CD- Proceedings of the Third International Conference on Railway Engineering, Commonwealth Institute, London, 2001.

 

  6. Zakeri J. A., ” Repair and strengthening of Karoon Railway Bridge “CD- Proceedings of the 10th International Conference on Structural Faults + Repair , Commonwealth Institute, London, 2003.

 

   7. Zakeri J. A., Ayan V. ” Increasing Train Speed in Tehran-Mashhad up to 160 km/h” CD- Proceedings of the 5th International Conference on Railway Engineering, Commonwealth Institute, London, 2003.

 

   8. Zakeri J. A., “ Development of Railway Transportation Network in Desert and Dry Lands” CD- Proceedings of Seventh International Conference on Development of Dry Lands,Tehran,2003.

 

   9. Zakeri J. A., “ Iranian Railways Strategies for reducing accident risks in crossings” CD- Proceedings of 8th International level Crossings Symposium, Sheffield University, UK, April 2004.

  1. Zakeri J. A. ” Track defects in desert area and methods for determining corrective measures ” CD- Proceedings of the 6th International Conference on Railway Engineering, Commonwealth Institute, London, 2004.

  11. Zakeri J. A. ” STATISTICAL ANALYSIS OF RAIL BREAKAGE AND RAIL WELDING FAILURES IN IRANIAN RAILWAYS” CD- Proceedings of the 7th International Conference on Railway Engineering, university of westminster, London, 2005.

  

   12. Zakeri J. A. “ EXECUTIVE APPROACHES TO CONSTRUCT RAILWAY BRIDGES WHILE RAILWAY LINE IS IN OPERATION ”, CD - Proceedings of the 11th International Conference on structural faults + repairs, University of Edinburgh, UK, 2006.

 

   13. Zakeri J. A. " Safety Improvement Measures Based on Level crossing Inventories", CD- Proceedings of the World Congress on Railway Research, Canada, 2006.

  1. Zakeri J. A. " VULNERABILITY OF IRANIAN RAILWAY NETWORK FROM NATURAL DISASTERS" , CD-Proceedings of the International Railway Symposium, Turkey, 2006.

  15. Zakeri J. A. " REQUIREMENTS OF RAILWAY ROUTE DESIGN IN DESERT AREAS", CD- Proceedings of 8th International conference on Railway Engineering , London, 2007.

  1. Zakeri J. A. " EFFECTIVE FACTORS ON FAILURES OF CONCRETE SLEEPERS", CD- Proceedings of 8th International conference on Railway Engineering, London, 2007.
  2. ذاکری جبار علی ، فن جون جیه ، شیاخی " اندرکنش دینامیکی فطار و خطوط راه آهن – مدلها و روشهای حل " مجموعه مقالات چهارمین همایش حمل و نقل ریلی ، دانشگاه تهران آذر 1377.
  1. ذاکری جبار علی ، فن جون جیه ، شیاخی “ پدیده ناهمواریهای موجی شکل و اثرات آن روی واکنش دینامیکی اجزاء خط “ مجموعه مقالات پنجمین همایش حمل و نقل ریلی ، دانشگاه علم وصنعت ایران ، اسفند 1378.
  1. ذاکری جبار علی ، فن جون جیه ، شیاخی “بررسی رفتار دینامیکی خطوط راه آهن تحت اثر حرکت قطار " مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ، دانشگاه فردوسی مشهد، جلد دوم ، ص. 411-418 ،1379 .
  1. وزیری محمد ، ذاکری جبار علی “ مقایسه مدل تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره ( MVR ) و مدل تحلیل عددی شبکه عصبی ( NNW ) برای محاسبه مدول خط بوسیله GPR “ مجموعه مقالات هفتمین همایش حمل و نقل ریلی( CD ) ، دانشگاه صنعتی شریف ، اردیبهشت 1383.
  1. ذاکری جبار علی ، خلیلی علی “ تحلیل آماری شکستگی ریل و جوش درز ریل در راه آهن ایران “ مجموعه مقالات هفتمین همایش حمل و نقل ریلی( CD ) ، دانشگاه صنعتی شریف ، اردیبهشت 1383.
  1. صادقی علی اصغر ، ذاکری جبار علی " بررسی تاثیر سنگ زنی در رفتار دینامیکی خط آهن – قطار و محیط اطراف" مجموعه مقالات دومین همایش دانشجویی حمل و نقل ریلی( CD ) ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، آبان 1383.

  23. ذاکری جبار علی” آسیب پذیری شبکه راه آهن از مخاطرات زمین و بلایای طبیعی و لزوم پیاده سازی سامانه مدیریت آنها” مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی زمین – دانشگاه تبریز مهر 84.

 

  24. ذاکری جبار علی " بررسی آسیب‌پذیری خط آهن در هنگام زلزله و ارائه راهکارهای اساسی کاهش خسارات” مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی زلزله و سبک سازی ساختمان – دانشگاه قم مهر 84.

 

  25. ذاکری جبار علی، میرمحمدصادقی جواد “تحلیل میدانی اندرکنش تراورس وبالاست در روسازی راه آهن" سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، تبریز - اردیبهشت 1386

 

  26) نواب زاده. رضا: ذاکری جبارعلی: وهدانی شهرام " تاثیر سایش بر روی تنش­­های قائم ایجاد شده در ریل " نهمین همایش بین المللی جمل و نقل ریلی. تهران. آبان 1386 .

  27) ذاکری جبارعلی: راد میثم " بررسی فرایند گسیختگی تراورس بتنی زیر بار قائم " نهمین همایش بین المللی جمل و نقل ریلی. تهران. آبان 1386

دفعات مشاهده: 10498 بار   |   دفعات چاپ: 6458 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 147 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.27 seconds with 68 queries by YEKTAWEB 4570