[صفحه اصلی ]    
منوی اصلی
صفحه اصلی::
معرفی معاونت::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها ::
آلبوم تصاویر::
کاردانشجویی::
جشن دانش آموختگان ::
نشریه دانشگاه ما::
::
مدیریت ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
سایت های مرتبط با معاونت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
نظرسنجی
سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
آرشیو مطالب

..
ملاقات های عمومی معاونت

..
جشن دانش آموختگان
..
:: کاردانشجویی فروردین تا خرداد 1394 ::
 | تاریخ ارسال: 1394/4/16 | 
ردیف ش. دانشجویی حوزه فعالیت مقطع ت.واحد ش. حساب ماه ت. ساعات نرخ مبلغ پرداختی
1 83481506 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی 71 - عادی 3690051620 خرداد 80 10800 864000
2 87551525 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی 71 - عادی 3690131713 خرداد 80 10800 864000
3 88411451 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690147806 اردیبهشت 80 10800 864000
4 88411451 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690147806 خرداد 80 10800 864000
5 88411451 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690147806 فروردین 80 10800 864000
6 88541194 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690144521 خرداد 26 10800 280800
7 89433048 روابط عمومی - نشریه کارشناسی 71 - عادی 3690151242 اردیبهشت 80 10800 864000
8 89433048 روابط عمومی - نشریه کارشناسی 71 - عادی 3690151242 فروردین 80 10800 864000
9 89471056 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690160012 خرداد 30 10800 324000
10 89542443 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3413584255 خرداد 80 10800 864000
11 89555163 مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوستر کارشناسی 71 - عادی 3690189878 خرداد 80 10800 864000
12 89556044 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690151684 خرداد 30 10800 324000
13 89556231 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690152397 فروردین 80 10800 864000
14 89556231 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 - عادی 3690152397 خرداد 80 10800 864000
15 89764027 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690153245 خرداد 50 14400 720000
16 89764099 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690185899 خرداد 70 14400 1008000
17 90411292 نهاد رهبری - طراحی کارشناسی 71 - عادی 3690161612 خرداد 80 10800 864000
18 90412152 نهاد رهبری - طراحی کارشناسی 71 - عادی 3690162058 خرداد 80 10800 864000
19 90412215 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690162104 خرداد 26 10800 280800
20 90412314 نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690160322 خرداد 80 10800 864000
21 90432139 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 - عادی 3690163186 خرداد 43 10800 464400
22 90433013 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690163321 خرداد 80 10800 864000
23 90433094 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 - عادی 3690163410 خرداد 46 10800 496800
24 90433103 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690163429 خرداد 80 10800 864000
25 90433175 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی-مستند سازی کارشناسی 71 - عادی 3349618914 خرداد 80 10800 864000
26 90433184 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690163526 خرداد 80 10800 864000
27 90433202 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 4101648783 خرداد 80 10800 864000
28 90461292 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی-مستند سازی کارشناسی 71 - عادی 3690168307 خرداد 80 10800 864000
29 90461391 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690168412 خرداد 80 10800 864000
30 90471436 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 71 - عادی 3690164611 فروردین 80 10800 864000
31 90472071 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 71 - عادی 3690164786 خرداد 80 10800 864000
32 90482008 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690169273 خرداد 26 10800 280800
33 90522103 روابط عمومی - نشریه کارشناسی 71 - عادی 3690228725 اردیبهشت 80 10800 864000
34 90522103 روابط عمومی - نشریه کارشناسی 71 - عادی 3690228725 فروردین 80 10800 864000
35 90522506 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690170182 خرداد 80 10800 864000
36 90541229 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 - عادی 3690167157 خرداد 46 10800 496800
37 90542161 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 5398015411 خرداد 37 10800 399600
38 90555072 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 - عادی 3690199725 خرداد 80 10800 864000
39 91411383 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 - عادی 4939575796 خرداد 46 10800 496800
40 91412144 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 - عادی 3690190825 خرداد 55 10800 594000
41 91431077 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690191414 خرداد 80 10800 864000
42 91431113 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690191449 خرداد 26 10800 280800
43 91431149 نهاد رهبری - سایت کارشناسی 71 - عادی 3690191473 خرداد 80 10800 864000
44 91432105 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690191686 خرداد 26 10800 280800
45 91522248 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690197250 خرداد 26 10800 280800
46 91533014 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 69 - عادی 4013595645 خرداد 80 7800 624000
47 91632014 نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690149639 خرداد 70 14400 1008000
48 91645010 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی ارشد 5 - عادی 9610608253 خرداد 70 14400 1008000
49 91661008 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690138572 خرداد 35 14400 504000
50 91673011 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی ارشد 5 - عادی 5292066793 خرداد 70 14400 1008000
51 91681001 مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690198893 خرداد 70 14400 1008000
52 91711001 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690188855 خرداد 40 14400 576000
53 91711011 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 9044556364 خرداد 69 14400 993600
54 91731504 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 9842685246 خرداد 50 14400 720000
55 91734001 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی ارشد 5 - عادی 9807503259 خرداد 70 14400 1008000
56 91746002 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690199733 خرداد 40 14400 576000
57 91811002 مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا 5 - عادی 3890174514 خرداد 70 19200 1344000
58 91814002 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها دکترا 5 - عادی 3690197498 اردیبهشت 100 19200 1920000
59 91814002 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها دکترا 5 - عادی 3690197498 خرداد 100 19200 1920000
60 92431115 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 69 - عادی 3642897275 خرداد 80 7800 624000
61 92432051 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 69 - عادی 3690206861 خرداد 43 7800 335400
62 92461105 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 69 - عادی 3690207779 خرداد 43 7800 335400
63 92471078 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3642895930 فروردین 80 7800 624000
64 92481483 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3627514483 خرداد 30 10800 324000
65 92533042 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 69 - عادی 3690211083 خرداد 80 7800 624000
66 92622035 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690144424 خرداد 70 14400 1008000
67 92664067 نهاد رهبری - بنر کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690142731 خرداد 70 14400 1008000
68 92664103 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690213434 خرداد 40 14400 576000
69 92664112 نهاد رهبری - بنر کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690156309 خرداد 70 14400 1008000
70 92664167 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690150645 خرداد 40 14400 576000
71 92664238 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690132922 خرداد 70 14400 1008000
72 92687074 نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد 5 - عادی 3642895035 خرداد 70 14400 1008000
73 92745094 مدیریت فرهنگی - کانون - فضاسازی کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690204311 خرداد 70 14400 1008000
74 92823011 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی دکترا 5 - عادی 3690151560 خرداد 100 19200 1920000
75 92842036 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها دکترا 5 - عادی 3690188324 اردیبهشت 100 19200 1920000
76 92842036 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها دکترا 5 - عادی 3690188324 خرداد 100 19200 1920000
77 92842036 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها دکترا 5 - عادی 3690188324 فروردین 100 19200 1920000
78 92886044 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی دکترا 5 - عادی 4695046281 فروردین 100 19200 1920000
79 93400065 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 69 - عادی 9842914474 خرداد 80 7800 624000
80 93521162 نهاد رهبری - سایت کارشناسی 69 - عادی 3690224495 خرداد 80 7800 624000
81 93522216 نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3690224827 خرداد 80 7800 624000
82 93611187 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690142413 خرداد 70 14400 1008000
83 93611322 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690151528 اردیبهشت 70 14400 1008000
84 93611322 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690151528 فروردین 70 14400 1008000
85 93614144 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 8494176123 خرداد 30 14400 432000
86 93623107 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 5096015145 خرداد 40 14400 576000
87 93631089 مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوستر کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690151994 خرداد 70 14400 1008000
88 93645125 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد 5 - عادی 3649913047 خرداد 50 14400 720000
89 93645134 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد 5 - عادی 3649913055 خرداد 50 14400 720000
90 93681025 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 8205616420 اردیبهشت 70 14400 1008000
91 93681025 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 8205616420 خرداد 70 14400 1008000
92 93682525 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690151889 خرداد 70 14400 1008000
93 93685124 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 71 - عادی 3690142278 اردیبهشت 70 14400 1008000
94 93685124 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 71 - عادی 3690142278 خرداد 63 14400 907200
95 93685124 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 71 - عادی 3690142278 فروردین 70 14400 1008000
96 93685142 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690153334 اردیبهشت 70 14400 1008000
97 93687026 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690152176 اردیبهشت 70 14400 1008000
98 93687026 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690152176 فروردین 70 14400 1008000
99 93687053 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690155132 اردیبهشت 70 14400 1008000
100 93687053 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690155132 فروردین 70 14400 1008000
101 93731187 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690227907 خرداد 40 14400 576000
102 93732143 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690227397 خرداد 20 14400 288000
103 93744099 مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوستر کارشناسی ارشد 5 - عادی 4466559658 خرداد 70 14400 1008000
104 93746088 روابط عمومی - نشریه کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690186437 اردیبهشت 70 14400 1008000
105 93746088 روابط عمومی - نشریه کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690186437 فروردین 70 14400 1008000
106 93746088 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ارشد 71 - عادی 3690186437 خرداد 70 14400 1008000
107 93832045 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی دکترا 5 - عادی 3690147725 خرداد 100 19200 1920000
108 93941054 مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا 5 - عادی 4388000053 خرداد 60 19200 1152000
109 93943036 مرکزمشاوره - دانشکده ها دکترا 5 - عادی 5060527166 خرداد 100 19200 1920000
جمع کل: ریال 95176800
دفعات مشاهده: 4719 بار   |   دفعات چاپ: 1125 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد