[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هشتمین کنفرانس بین المللی
..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: پایان نامه های خاتمه یاقته از سالهای قبل ::
ردیف پدید آورندهع‍ن‍وان‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌م‍ح‍ل‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ش‍م‍اره‌ راه‍ن‍م‍اش‍م‍اره‌ رک‍ورد
1ب‍ن‍ی‌ج‍م‍ال‍ی‌، س‍ع‍ی‍دت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ و ف‍ای‍ده‌ ب‍زرگ‍راه‌ ق‍م‌ - ک‍اش‍ان‌ از ن‍ظر اق‍ت‍ص‍ادی‌۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۸‭اپ۱11995
2رف‍ی‍ع‍ی‌، س‍رورت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ت‍ران‍زی‍ت‍ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ در م‍ح‍ور س‍رخ‍س‌ - ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌۲پ‌م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌۱۳۷۸‭اپ۲12811
3طاه‍رپ‍ور، ش‍ه‍ری‍ارزم‍ان‍ب‍ن‍دی‌ ح‍رک‍ت‌ ق‍طاره‍ای‌ ب‍اری‌۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۷۳‭اپ۳12812
4ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، م‍ح‍م‍درض‍اام‍ک‍ان‌س‍ن‍ج‍ی‌ اح‍داث‌ راه‌آه‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ش‍ه‍ری‌ ح‍د ف‍اص‍ل‌ م‍ی‍دان‌ آزادی‌ ت‍ا م‍ی‍دان‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۷۴‭اپ۴12813
5ق‍س‍م‍ت‌، ک‍ری‍م‌م‍طال‍ع‍ه‌ و س‍اخ‍ت‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌ ج‍ه‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍رم‍ز
 Studies on manufacturing of polymer based composite materials for brake systems
۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌۱۳۷۸‭اپ۵12814
6پ‍ورب‍اق‍ر ش‍ه‍ری‌، اح‍م‍دطراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ل‍غ‍زش‌ چ‍رخ‍ه‍ای‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍و۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۷۷‭اپ۶12815
7ع‍س‍ک‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ طول‍ی‌ ق‍طار ب‍اری‌۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌۱۳۷۸‭اپ۷12816
8م‍وم‍ن‍ی‌طاه‍ری‌، م‍ه‍دی‌ب‍ررس‍ی‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌ واگ‍ن‌ ب‍اری‌ و س‍ه‍م‌ آن‌ در ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌ ح‍م‍ل‌ ب‍ار در راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌۱۳۷۸‭اپ۸12817
9ع‍ش‍ق‍ی‌ق‍دی‍ری‌، م‍ه‍ردادم‍ع‍ادلات‌ ح‍رک‍ت‌، پ‍ای‍داری‌ و اف‍زای‍ش‌ ب‍ار م‍ح‍وری‌ خ‍ودروه‍ای‌ ری‍ل‍ی‌ س‍ه‌م‍ح‍وره‌۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۷‭اپ۹12818
10رض‍ائ‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ان‍س‍ان‍ی‌ م‍وث‍ر در ب‍روز س‍وان‍ح‌ در راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۱۰پ‌م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌۱۳۷۷‭اپ۱۰12819
11ف‍ات‍ح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍رس‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍راف‍ی‍ک‌ راه‌آه‍ن‌۱۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌۱۳۷۰‭اپ۱۱12820
12ع‍اب‍دی‍ن‌پ‍ور، س‍ی‍ام‍ک‌ک‍ن‍ت‍رل‌ دور م‍وت‍ور ال‍ق‍ائ‍ی‌ س‍ه‌ف‍از ت‍وس‍ط ای‍ن‍ورت‍ر م‍ن‍ب‍ع‌ ج‍ری‍ان‌۱۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۷۳‭اپ۱۲12821
13ع‍ب‍اس‍ی‌خ‍زائ‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌ت‍اث‍ی‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌ ب‍ر خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ و رف‍ت‍ار س‍ای‍ش‍ی‌ چ‍دن‌ ن‍ش‍ک‍ن‌ آس‍ت‍م‍پ‍ر Bi-Mn-Cu۱۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۵‭اپ۱۳12822
14اس‍دی‌لاری‌، ع‍ل‍ی‌ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر در ک‍اه‍ش‌ پ‍دی‍ده‌ س‍ای‍ش‌ در پ‍ی‍راه‍ن‌ س‍ی‍ل‍ن‍در م‍وت‍وره‍ای‌ دوزم‍ان‍ه‌ دی‍زل‍ی‌۱۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌۱۳۷۴‭اپ۱۴12823
15ه‍ادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍اطراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ای‍ن‍ورت‍رPWM س‍ه‌ف‍از 3KVA۱۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۷۳‭اپ۱۶12824
16رح‍ی‍م‍ی‌، س‍ع‍ی‍دب‍ررس‍ی‌ زه‍ک‍ش‍ی‌ ت‍ون‍ل‍ه‍ای‌ راه‌آه‍ن‌ ای‍ران‌۱۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۶‭اپ۱۸12825
17ص‍ف‍وی‌، ع‍طاا...ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ارت‍ع‍اش‍ی‌ ب‍ا روش‌ C.E.M۱۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۰‭اپ۱۹12826
18ض‍ی‍غ‍م‌، ب‍اب‍ک‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍رای‍ط و ک‍اب‍ی‍ن‌ در ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ای‌ GM از دی‍دگ‍اه‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‍ک‌۲۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۵‭اپ۲۰12827
19م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ن‍ص‍ورب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ س‍ت‍ون‌ ف‍ق‍رات‌ ن‍زد ل‍وک‍وم‍وت‍ی‍وران‍ان‌ [ص‍ح‍ی‍ح‌: ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وران‍ان‌] ب‍م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اب‍ت‍لا و ت‍ش‍دی‍د آن‍ه‍ا۲۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۶‭اپ۲۱12828
20رض‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ ش‍اس‍ی‌ خ‍اور LP814 ب‍ه‌ روش‌ ت‍واب‍ع‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ائ‍ی‌ و اج‍زاء م‍ح‍دود۲۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۶‭اپ۲۲12829
21اک‍ب‍ری‌ ق‍م‍ص‍ری‌، م‍ص‍طف‍ی‌ت‍وج‍ی‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍ذف‌ گ‍ذرگ‍اه‌ ه‍م‌س‍طح‌ در ج‍ه‍ت‌ ب‍الاب‍ردن‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ در راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۲۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌۱۳۷۷‭اپ۲۳12830
22ب‍وذری‌، ح‍م‍ی‍دب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍م‍ده‌ س‍وان‍ح‌ در راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۲۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌۱۳۷۷‭اپ۲۴12831
23ع‍م‍ادی‌، ق‍اس‍م‌آن‍ال‍ی‍ز وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ران‍زی‍ت‌ ک‍الا و ع‍وام‍ل‌ اس‍اس‍ی‌ در ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ران‍زی‍ت‍ی‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۲۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د س‍م‍ن‍ان‌۱۳۷۶‭اپ۲۵12832
24ت‍ل‍وح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ف‍رخ‌طراح‍ی‌ م‍دل‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ ف‍رآی‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍س‍ل‍س‍ل‍ی‌ AHP ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وث‍رت‍ری‍ن‌ واح‍د س‍ی‍س‍ت‍م‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍خ‍ص‍ی‍ص‌ ک‍اران‍ه‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ و س‍ازم‍ان‌ راه‌آه‍ن‌ ج‌.ا.ا۲۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د س‍م‍ن‍ان‌۱۳۷۸‭اپ۲۶12911
25اوص‍ی‍اء، م‍ه‍دی‌ت‍اث‍ی‍ر ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌ پ‍ل‍ه‌ای‌ ب‍ر رف‍ت‍ار س‍ای‍ش‍ی‌ چ‍دن‌ ن‍ش‍ک‍ن‌ آس‍ت‍م‍پ‍ر پ‍رم‍ن‍گ‍ن‍ز۲۷پ‌ ۱۳۷۵‭اپ۲۷12973
26ام‍ی‍دوار، ح‍م‍ی‍درض‍اب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ت‍ی‍ل‍ت‍ی‍ن‍گ‌ (Tilting) در واگ‍ن‍ه‍ای‌ م‍س‍اف‍ری‌۲۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۷‭اپ۲۸12974
27طال‍ب‌ ب‍ی‍دخ‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ واگ‍ن‌ م‍س‍اف‍رب‍ری‌۲۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌۱۳۷۸‭اپ۲۹13213
28م‍ن‍ظم‌ک‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍اج‍ع‍ف‍ری‌ب‍اس‍م‍ن‍ج‌، رض‍اطراح‍ی‌ ( Trainsetخ‍ودک‍ش‍ش‌ ن‍م‍ودن‌ واگ‍ن‌ م‍س‍اف‍ری‌ ش‍رک‍ت‌ واگ‍ن‌ پ‍ارس‌)۳۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌. واح‍د ت‍اک‍س‍ت‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ‭اپ۳۰13251
29ب‍ی‍رق‍دار، م‍ح‍س‍ن‌ب‍ررس‍ی‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ در راه‌آه‍ن‌ ای‍ران‌۳۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ اق‍ت‍ص‍اد۱۳۷۳‭اپ۳۱13252
30دی‍وان‍دری‌، ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ طرح‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ م‍دی‍ران‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌۳۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌۱۳۷۳‭اپ۳۲13253
31گ‍رام‍ی‌، رض‍ام‍دل‌س‍ازی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ و پ‍ای‍داری‌ ب‍وژی‌ س‍ه‌ م‍ح‍وره‌ ت‍وس‍ط روش‌ Component element۳۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌۱۳۷۸‭اپ۳۴13292
32ح‍س‍ن‍ی‌زاده‌، م‍ح‍م‍دب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ زم‍ان‌ دوره‌ گ‍ردش‌ واگ‍ن‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌۳۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۷۸‭اپ۳۳13319
33ح‍س‍ن‌زاده‌ ث‍م‍ری‍ن‌، ت‍ورج‌ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ راب‍طه‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ ک‍س‍ب‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ و ق‍درت‌ ن‍ه‍ادی‌ م‍وری‌ ب‍ا ت‍ع‍ارض‌ م‍دی‍ران‌ در ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۳۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌۱۳۷۸‭اپ۳۵13552
34دول‍و، گ‍ل‍ن‍ازت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در اف‍زای‍ش‌ س‍ه‍م‌ ت‍ران‍زی‍ت‌ (ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ران‍زی‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ خ‍ام‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آس‍ی‍ای‌ م‍ی‍ان‍ه‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ ق‍ف‍ق‍از) از طری‍ق‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۳۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ اق‍ت‍ص‍اد۱۳۷۹‭اپ۳۷13553
35غ‍ف‍اری‌، م‍ژده‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ران‍زی‍ت‌ ری‍ل‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ل‍ی‌ و م‍ن‍طق‍ه‌۳۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ن‍ج‍ف‌آب‍اد)۱۳۷۸‭اپ۳۸13554
36ف‍ره‍ادزاده‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ه‍ی‍دورل‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ل‍ه‍ای‌ راه‌آه‍ن‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ش‍م‍ال‌۴۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌۱۳۷۸‭اپ۴۰13555
37وف‍ادار، ع‍ل‍ی‍رض‍ام‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ع‍م‍ی‍ر و ن‍گ‍ه‍داری‌ خ‍ط، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وض‍ع‌ م‍وج‍ود، راه‍ک‍اره‍ا و ال‍وی‍ت‍ه‍ا۴۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌۱۳۷۹‭اپ۴۱13556
38ف‍ولادی‌، غ‍ض‍ن‍ف‍رب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ پ‍ذی‍رش‌ ی‍ا م‍ق‍اوم‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ اداره‌ ک‍ل‌ راه‌آه‍ن‌ اراک‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍اخ‍ت‍اری‌۴۲پ‌م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ (اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌)۱۳۷۷-۷۸‭اپ۴۲13557
39چ‍ی‍ت‌س‍از، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ب‍ل‍ن‍دم‍دت‌ م‍ع‍ادل‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‌.ا.ا۴۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ج‍ن‍وب‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۶‭اپ۴۳13558
40دری‍ک‍ون‍د، ع‍س‍گ‍رطراح‍ی‌ پ‍وش‍ش‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ت‍ون‍ل‌ ب‍ر اس‍اس‌ ان‍درک‍ن‍ش‌ س‍ن‍گ‌ و س‍ازه‌۴۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌۱۳۷۷‭اپ۴۴13617
41زرن‍ش‍ان‍ی‌اص‍ل‌، ک‍ام‍ب‍ی‍زب‍ررس‍ی‌ ات‍ص‍ال‌ لای‍ه‌ ب‍اب‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ ی‍ات‍اق‍ان‌ ب‍رن‍ز پ‍ر س‍رب‌ ب‍ه‌ روش‌ ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌۴۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ ج‍ن‍وب‌۱۳۷۸‭اپ۴۶13618
42م‍ح‍م‍دن‍ژاد، م‍ه‍دی‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ چ‍ن‍د م‍وت‍ور ال‍ق‍ای‍ی‌ س‍ه‌ ف‍از در ی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ چ‍ن‍د م‍ح‍وره‌۴۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌۱۳۷۹‭اپ۴۷13619
43اف‍ت‍خ‍ارزاده‌، ف‍ره‍ادب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ راه‌آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌۴۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌۱۳۷۹‭اپ۴۸13862
44ب‍اص‍ول‍ی‌، م‍ه‍دی‌ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍روج‌ از خ‍ط ق‍طار در راه‌آه‍ن‌ ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ درخ‍ت‌ خ‍طا۴۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌، گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌۱۳۸۰‭اپ۴۹13863
45م‍لای‍ی‌، اب‍اذرح‍ف‍اظت‌ م‍وت‍ور C ۵در ب‍راب‍ر اض‍اف‍ه‌ب‍ار ب‍ه‌ روش‌ Sensorless۵۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌۱۳۷۹‭اپ۵۰13864
46اس‍دی‌، ج‍لال‌ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ م‍دی‍ران‌ و ک‍ارم‍ن‍دان‌ ح‍وزه‌ س‍ت‍ادی‌ ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ درب‍اره‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍دو اس‍ت‍خ‍دام‌ ب‍ر ک‍ارای‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌۵۱پ‌م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌۱۳۷۹-۱۳۷۸‭اپ۵۱13865
47م‍ح‍ب‌پ‍ور، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ع‍ض‍وی‍ت‌ ج‌.ا.ا در س‍ازم‍ان‌ ت‍ج‍ارت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ (W.T.O)۵۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌۱۳۷۹‭اپ۵۲13866
48پ‍ورش‍ک‍ور، ش‍ی‍داطراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ب‍رد ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ ب‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر از طری‍ق‌ درگ‍اه‌ س‍ری‍ال‌۵۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌۱۳۷۹‭اپ۵۳13867
49م‍لان‍وری‌ ش‍م‍س‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ان‍ق‍ش‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ب‍روز ی‍ا ک‍اه‍ش‌ س‍وان‍ح‌ ری‍ل‍ی‌ (راه‌آه‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌)۵۴پ‌م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌۱۳۷۹‭اپ۵۴13868
50ش‍اه‍ن‍گ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍اب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ای‍ران‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍ه‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ن‍اژ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ای‌ دی‍زل‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‌ و ب‍رق‍ی‌۵۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ اق‍ت‍ص‍اد۱۳۷۹‭اپ۵۵13869
51غ‍لام‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در اف‍زای‍ش‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ در راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۵۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌۱۳۷۷‭اپ۵۶13870
52ع‍راق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‍ه‍ا در راه‌آه‍ن‌۵۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍م‍ران‌۱۳۸۰‭اپ۵۷13871
53ن‍ش‍اط اس‍ف‍ه‍لان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ان‍واع‌ ت‍ش‍وی‍ق‍ات‌ و ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ در ان‍گ‍ی‍زش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ راه‌آه‍ن‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌۵۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز۱۳۷۸‭اپ۵۸13895
54م‍اه‍ر، ف‍رب‍دک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وت‍وره‍ای‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ در ی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍راک‍ش‍ن‌۵۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ب‍رق‌۱۳۷۹‭اپ۵۹13896
55ت‍اک‍ی‌، ب‍ه‍روزن‍ق‍ش‌ ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ در ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ردد ق‍طاره‍ا در راه‌آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌۶۰پ‌م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‌ (اص‍ف‍ه‍ان‌)۱۳۸۰‭اپ۶۰13897
56رزازان‌، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ودارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ات‍ص‍ال‌ ب‍ن‍ادر ن‍وش‍ه‍ر و ف‍ری‍دون‍ک‍ن‍ار ب‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ س‍راس‍ری‌ راه‌آه‍ن‌ از طری‍ق‌ ق‍ائ‍م‍ش‍ه‍ر۶۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌۱۳۷۹‭اپ۶۱13898
57ع‍اب‍دپ‍ور، رق‍ی‍ه‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ روان‍ی‌ س‍ن‍گ‌پ‍ران‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ۱۰ ت‍ا ۱۳ س‍ال‍ه‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ خ‍طوط راه‌آه‍ن‌ ت‍ه‍ران‌۶۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌۱۳۸۰-۱۳۸۱‭اپ۶۲13899
58اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ م‍ح‍س‍ن‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ م‍س‍اف‍ری‌ در راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۶۳پ‌م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌۱۳۷۹‭اپ۶۳13900
59ص‍ف‍ائ‍ی‌، س‍اس‍ان‌روش‍ه‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ س‍وان‍ح‌ در راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۶۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌۱۳۷۹‭اپ۶۴13959
60ع‍س‍ک‍رزاده‌، ح‍س‍ن‌پ‍ژوه‍ش‌ در پ‍ی‍اده‌س‍ازی‌ روش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ه‍دف‌ در راه‌آه‍ن‌ ج‌.ا.ا و ارائ‍ه‌ م‍دل‌ ک‍ارب‍ردی‌۶۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌۱۳۷۹‭اپ۶۵13960
61ش‍ه‍ب‍ازی‌، م‍ح‍م‍دج‍وادطراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍س‍ی‍ر راه‌آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌۶۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌۱۳۸۰‭اپ۶۶13970
62اک‍ب‍رزاده‌، ن‍گ‍ارطراح‍ی‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ س‍وئ‍ی‍چ‍ی‍ن‍گ‌ ف‍رک‍ان‍س‌ ب‍الا۶۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌۱۳۷۹‭اپ۶۷13971
63ده‍ق‍ان‌ م‍ن‍ش‍اوی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ات‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍وان‍ح‌ ری‍ل‍ی‌ و ارائ‍ه‌ م‍دل‌ ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ ب‍رای‌ س‍وان‍ح‌ خ‍روج‌ از خ‍ط۶۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌۱۳۸۰‭اپ۶۹14021
64دل‍ی‍ری‍ان‌، ف‍رزادب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اج‍رای‌ طرح‌ ک‍اران‍ه‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۷۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌۱۳۸۰‭اپ۷۰14121
65ن‍ائ‍ی‍ج‌، ش‍ک‍را...ارزی‍اب‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ داخ‍ل‍ی‌ م‍وج‍ود در ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ر ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ اس‍اس‍ی‌ س‍الان‍ه‌۷۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌۱۳۸۰‭اپ۷۱14122
66ب‍اب‍ائ‍ی‌ آب‍ک‍س‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م‌ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ آم‍وزش‍ه‍ای‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ل‍ن‍دم‍دت‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد (ب‍ه‍ره‌وری‌) ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ " ۱۳۷۵ت‍ا۱۳۶۷ "۷۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ق‍ائ‍م‌ش‍ه‍ر۱۳۷۹‭اپ۷۲14123
67ره‍ی‌، ک‍ام‍ران‌ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار خ‍طوط آه‍ن‌ در ه‍ن‍گ‍ام‌ وق‍وع‌ زل‍زل‍ه‌۷۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ن‍ج‍ف‌آب‍اد۱۳۸۰‭اپ۷۳14124
68ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌ ک‍ارش‍ک‌ ، م‍ح‍م‍دب‍ه‍ب‍ود دوام‌ ت‍راورس‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ در راه‌آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍ی‍اف‌ ف‍ل‍زی‌۷۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ف‍ن‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌۱۳۷۸‭اپ ۷۵14294
69ده‍ق‍ان‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍س‍ع‍ودطراح‍ی‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍داری‌ ت‍ون‍ل‌ راه‌آه‍ن‌ ش‍ی‍ب‍ل‍ی‌۷۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌۱۳۸۳‭اپ۷۷14425
70ن‍ظری‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌م‍ق‍ای‍س‍ه‌ خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ و م‍ت‍ال‍ورژی‍ک‍ی‌ ج‍رخ‌ ق‍طار ت‍ول‍ی‍د ش‍ده‌ ب‍ه‌ روش‌ ف‍ورج‍ی‍ن‍گ‌ و ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ری‌ گ‍ری‍ز از م‍رک‍ز و ب‍ررس‍ی‌ م‍زای‍ا وم‍ح‍دودی‍ت‍ه‍ای‌ ه‍ری‍ک‌۷۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ، م‍ت‍ال‍ورژی‌ ون‍ف‍ت‌۱۳۸۴‭اپ۷۸14426
71ن‍وروزی‌ ق‍زل‌ اح‍م‍د، ج‍وادب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ج‍ذب‌ ب‍ار ت‍ران‍زی‍ت‌ و ارائ‍ه‌ راه‌ح‍ل‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌۷۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌ ) ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌۱۳۸۳-۱۳۸۴‭اپ۷۹14427
72ع‍ظی‍م‍ی‌، م‍ج‍ی‍دب‍ررس‍ی‌ وب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌ دو م‍رح‍ل‍ه‌ ای‌ آن‍ی‍ل‌ ون‍رم‍ال‌ چ‍رخ‌ ق‍طار ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ری‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ روش‌ گ‍ری‍ز از م‍رک‍ز۸۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍دن‌ ، م‍ت‍ال‍ورژی‌ و ن‍ف‍ت‌۱۳۸۲‭اپ۸۰14428
73ع‍زی‍زی‌،ل‍ی‍لاام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از TMS ک‍ش‍وره‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ در ای‍ران‌۸۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌۱۳۸۳‭اپ۸۱14429
74ن‍س‍اج‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍دب‍ررس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ت‍م‍اس‌ پ‍روف‍ی‍ل‌ چ‍رخ‌ و ری‍ل‌ ق‍طار و ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ اج‍زاء م‍ح‍دود۸۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌۱۳۸۲‭اپ۸۲14430
75س‍ی‍دن‍ژاد، ه‍اج‍رش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ک‍ف‍ش‍ک‌ ت‍رم‍ز ق‍طار در ن‍رم‌ اف‍زار ANSYS و ان‍ت‍خ‍اب‌ طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌۸۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍دن‌ ، م‍ت‍ال‍ورژی‌ و ن‍ف‍ت‌۱۳۸۳‭اپ۸۳14431
76خ‍ال‍وب‍اق‍ری‌، رض‍ات‍س‍ت‌ ال‍ت‍راس‍ون‍ی‍ک‌ چ‍رخ‍ه‍ای‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌(م‍ن‍وب‍ل‍وک‌) ح‍ی‍ن‌ س‍روی‍س‌ ق‍طار۸۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌۱۳۸۲‭اپ۸۴14432
77س‍ع‍ادت‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍اب‍ررس‍ی‌ راه‌ ک‍اره‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌ در ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۸۵پ‌م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌ وپ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۸۲‭اپ۸۵14433
78ع‍ل‍م‌ خ‍واه‌، ح‍س‍ن‌ب‍ررس‍ی‌ وب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌ دوگ‍ان‍ه‌ ک‍وئ‍ن‍چ‌ و ت‍م‍پ‍رآل‍ی‍اژ ک‍ل‍گ‍ی‌ ق‍لاب‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ ق‍طار۸۹پ‌ ۱۳۸۲‭اپ۸۹14434
79داودی‌ م‍ن‍ج‍زی‌، ام‍ی‍ر اردلان‌ب‍ررس‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ق‍طاره‍ای‌ س‍ری‍ع‌ ال‍س‍ی‍رب‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ری‌ درای‍ران‌۸۶پ‌ ۱۳۸۳‭اپ۸۶14435
80ش‍ف‍ق‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ چ‍دن‌ ADI ب‍ع‍ن‍وان‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ ف‍ولاد AISI4320 ف‍ورج‌ ش‍ده‌ ب‍رای‌ س‍اخ‍ت‌ چ‍رخ‌ دن‍ده‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍و۸۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍دن‌ ، م‍ت‍ال‍ورژی‌ و ن‍ف‍ت‌۱۳۸۳‭اپ۸۷14436
81ص‍ی‍دگ‍ر،م‍ه‍دی‌ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍رن‍ش‍ی‍ن‌ - ص‍ن‍دل‍ی‌ و ب‍دن‍ه‌ واگ‍ن‌ در ق‍طاره‍ای‌ م‍س‍اف‍رب‍ری‌۸۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌۱۳۸۱‭اپ۸۸14437
82م‍وس‍وی‌ زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌آن‍ال‍ی‍ز ش‍ک‍س‍ت‌ ق‍لاب‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ SA3 واگ‍ن‍ه‍ای‌ ب‍اری‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ازآل‍ی‍اژ ری‍خ‍ت‍گ‍ی‌ GS20MN5۹۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍دن‌ ، م‍ت‍ال‍ورژی‌ ون‍ف‍ت‌۱۳۸۳‭اپ۹۰14438
83م‍ع‍ی‍ن‍ی‌ ج‍زن‍ی‌، رض‍اب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذار در وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ران‍زی‍ت‌ ری‍ل‍ی‌ در راه‌آه‍ن‌ ج‌.ا.ا (درداخ‍ل‌ ک‍ش‍ور)۹۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ی‌(واح‍دت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌) ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌۱۳۸۴‭اپ۹۱14439
84ع‍ل‍م‌ خ‍واه‌، ح‍س‍ن‌ب‍ررس‍ی‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌ دوگ‍ان‍ه‌ ک‍وئ‍ن‍چ‌ و ت‍م‍پ‍ر آل‍ی‍اژ ک‍ل‍گ‍ی‌ ق‍لاب‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ ق‍طار۸۹پ‌ ۱۳۸۲‭اپ۸۹14440
85م‍ه‍دی‍زاده‌، س‍ج‍ادب‍رآورد وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ ری‍ل‍ی‌ در ای‍ران‌۹۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌۱۳۸۰-۱۳۸۱‭اپ۹۲14446
86ع‍ل‍ی‍ان‌ ن‍ژادی‌، م‍ح‍م‍درض‍اارائ‍ه‌ م‍دل‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ه‍ا(DEA) ج‍ه‍ت‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارائ‍ی‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ش‍ک‍ی‍لات‍ی‌ (گ‍ار) راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۹۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ی‌ ، واح‍د س‍م‍ن‍ان‌۱۳۸۰‭اپ۹۳14447
87ن‍ص‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍رت‍وج‍ی‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ راه‌ان‍دازی‌ ب‍ن‍در اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ام‍ی‍رآب‍اد در ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ران‍زی‍ت‍ی‌ ح‍م‍ل‌ ون‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ ک‍ش‍ور۹۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ اق‍ت‍ص‍اد وح‍س‍اب‍داری‌۱۳۸۰‭اپ۹۴14448
88رض‍ای‍ی‌، ج‍وادارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ س‍ی‍زده‌ گ‍ان‍ه‌ راه‌آه‍ن‌ ج‌.ا.ا. ب‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا۹۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌۱۳۸۱‭اپ۹۵14449
89ک‍اظم‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ت‍ران‍زی‍ت‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ح‍م‍ل‌ ون‍ق‍ل‌ اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍ور در طول‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍س‍ال‍ه‌ اول‌ ودوم‌ ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌۹۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌۱۳۷۹-۱۳۸۰‭اپ۹۶14450
90آق‍اج‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌ت‍اث‍ی‍ر PI و OCR ب‍ر روی‌ ض‍ری‍ب‌ K0۹۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌۱۳۸۱‭اپ۹۷14451
91س‍ت‍وده‌، اح‍درع‍ای‍ت‌ اص‍ول‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ در م‍س‍ی‍ر ی‍اب‍ی‌ راه‌آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ : (GIS) م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ( راه‌آه‍ن‌ رش‍ت‌ ب‍ه‌ ان‍زل‍ی‌ )۹۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌۱۳۸۱‭اپ۹۸14452
92ج‍دی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ب‍ررس‍ی‌ ، ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ و ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ق‍طاره‍ای‌ م‍ت‍ع‍ادل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ (Tilting trains)۹۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ . دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌۱۳۸۲‭اپ۹۹14453
93خ‍ورش‍ی‍دی‌، ک‍وروش‌ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍دان‍ه‍ای‌ ت‍ن‍ش‌ و ح‍رارت‌ ت‍رم‍وپ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ ن‍اش‍ی‌ از ش‍وک‌ ح‍رارت‍ی‌ ح‍اص‍ل‌ از س‍خ‍ت‍ک‍اری‌ ب‍ا ل‍ی‍زر۱۰۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍ودرو۱۳۸۱‭اپ۱۰۰14454
94ش‍ری‍ف‍ی‌، ش‍ه‍روزت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍طر ن‍اپ‍ای‍داری‌ ش‍ی‍ب‌ ه‍ا در م‍س‍ی‍ر راه‌آه‍ن‌ م‍ی‍ان‍ه‌ - ب‍س‍ت‍ان‌ آب‍اد - ت‍ب‍ری‍ز۱۰۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌۱۳۸۱‭اپ۱۰۱14455
95خ‍ی‍ری‌، رض‍وان‌ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دلای‍ل‌ ع‍دم‌ اس‍ت‍ق‍ب‍ال‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از طرح‌ ب‍س‍ی‍ج‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ (ن‍ظام‌ پ‍ذی‍رش‌ و ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌) ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۱۰۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌۱۳۸۱‭اپ۱۰۲14456
96ج‍ن‍دق‍ی‌ ع‍لائ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ارائ‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ش‍دار ده‍ن‍ده‌ و ح‍ام‍ی‌ ام‍داد رس‍ان‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍وان‍ح‌ ری‍ل‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ GIS و GPS۱۰۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌۱۳۸۱‭اپ۱۰۳14457
97ب‍اغ‍گ‍ر ب‍س‍ت‍ان‌ آب‍اد، ح‍س‍ن‌ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍رداری‌ گ‍ش‍ت‍اور م‍وت‍وره‍ای‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ س‍ه‌ ف‍از در ک‍ش‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ری‍ل‍ی‌۱۰۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌۱۳۸۲‭اپ۱۰۴14458
98ص‍م‍ی‍م‍ی‍ت‌، م‍ج‍ی‍دت‍اث‍ی‍ر م‍ی‍زان‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ ب‍رت‍وس‍ع‍ه‌ م‍س‍ی‍ر ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍دی‍ران‌ و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ارت‍ق‍اء آن‌ ه‍ا در ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۱۰۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ وح‍س‍اب‍داری‌۱۳۸۴‭اپ۱۰۵14698
99ج‍ه‍ان‌ ب‍خ‍ش‌ ، ع‍ب‍دال‍رض‍ان‍ق‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ح‍م‍ل‌ ون‍ق‍ل‌ درون‌ ش‍ه‍ری‌ در گ‍س‍ت‍رش‌ ش‍ه‍ر (ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ : ش‍ه‍رم‍رن‍د)۱۰۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د م‍رن‍د)۱۳۸۲‭اپ۱۰۶14699
100م‍ازن‍دران‍ی‌، ق‍ب‍ادال‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ای‌ راه‌آه‍ن‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ ازت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌۱۰۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ص‍ن‍ای‍ع‌۱۳۸۳-۱۳۸۴‭اپ۱۰۷14700
101ره‍ب‍ر، پ‍وی‍ان‌ب‍ررس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ددی‌ پ‍دی‍ده‌ خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ در پ‍اب‍ن‍ده‍ای‌ ف‍ن‍ری‌ PANDROL۱۰۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا۱۳۸۵‭اپ۱۰۸14701
102آی‍ن‌، ش‍ب‍ن‍م‌ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ طرح‌ ب‍رق‍ی‌ ک‍ردن‌ م‍س‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ - م‍ش‍ه‍د۱۰۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌ )۱۳۸۳‭اپ۱۰۹14702
103اک‍ب‍ری‌ پ‍ن‍اه‌، ف‍رش‍ادب‍ررس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ددی‌ خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍اب‍ن‍د ف‍ن‍ری‌۱۴ vossloh skl۱۱۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا۱۳۸۵‭اپ۱۱۰14703
104م‍وس‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌طراح‍ی‌ روش‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ س‍اخ‍ت‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍و درراه‌آه‍ن‌ ج‌.ا.ا. ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وآل‍س‍ت‍وم‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ورد۱۱۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌۱۳۸۵‭اپ۱۱۱14704
105ی‍ادی‌، پ‍وی‍اب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ م‍ت‍ال‍ورژی‍ک‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ س‍طح‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ چ‍رخ‌ ق‍طار ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ازس‍ازی‌ و دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ روی‍ه‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ WPS و PQR۱۱۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د ت‍ه‍ران‌ ج‍ن‍وب‌)۱۳۸۵‭اپ۱۱۲14705
106ن‍ص‍ی‍ری‌ واح‍د، م‍ه‍دی‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر درت‍ص‍م‍ی‍م‍ات‌ م‍ت‍خ‍ذه‌ در خ‍ص‍وص‌ ب‍ازس‍ازی‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ای‌ ف‍رس‍وده‌ ی‍اخ‍ری‍د ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍و ن‍و در راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۱۱۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د ق‍زوی‍ن‌) ،دان‍ش‍ک‍ده‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ وم‍دی‍ری‍ت‌۱۳۸۴-۱۳۸۵‭اپ۱۱۳14706
107ن‍ح‍وی‌، ع‍ب‍اس‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍راف‍زای‍ش‌ س‍ه‍م‌ ب‍ازارب‍خ‍ش‌ ب‍اری‌ راه‌آه‍ن‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اراک‌۱۱۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د اراک‌ )۱۳۸۱-۱۳۸۲‭اپ۱۱۴14707
108ح‍ی‍دری‍ان‌،غ‍زال‍ه‌ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‍ی‌ ق‍طار س‍ری‍ع‌ ال‍س‍ی‍ر( ( T G V اص‍ف‍ه‍ان‌ - ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ GIS۱۱۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۸۵‭اپ۱۱۵14708
109م‍وس‍وی‌، آزاده‌ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ رخ‍داد س‍ی‍لاب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و م‍دل‌ س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ خ‍ودک‍ار:م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ : ب‍خ‍ش‍ی‌ از ح‍وض‍ه‌ رودخ‍ان‍ه‌ ت‍الارق‍ائ‍م‌ ش‍ه‍ر ح‍دف‍اص‍ل‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ پ‍ل‌ س‍ف‍ی‍د - زی‍رآب‌ ازم‍ح‍ور ش‍م‍ال‌۱۱۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌۱۳۸۵‭اپ۱۱۶14714
110زم‍ان‍ی‌، آرش‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍وان‍ه‌ ج‍دار ض‍خ‍ی‍م‌ FGM ب‍ااع‍م‍ال‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ و ح‍رارت‍ی‌ در م‍وت‍ور اح‍ت‍راق‌ داخ‍ل‍ی‌۱۱۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر۱۳۸۵‭اپ۱۱۷14715
111ج‍لال‍ی‌ م‍ج‍ی‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌ب‍ررس‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍وث‍ر ب‍ر اف‍زای‍ش‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ازروش‌ BSC در اداره‌ ک‍ل‌ راه‌آه‍ن‌ ش‍رق‌ ک‍ش‍ور(م‍ح‍ور م‍ش‍ه‍د - ب‍اف‍ق‌)۱۱۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌۱۳۸۴‭اپ۱۱۸14718
112پ‍ن‍ج‍ه‌ خ‍ام‍ن‍ه‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ع‍وام‍ل‌ ان‍س‍ان‍ی‌ م‍وث‍ردر ب‍روز س‍وان‍ح‌ ری‍ل‍ی‌۱۱۹پ‌ش‍رک‍ت‌ ق‍طاره‍ای‌ م‍س‍اف‍ری‌ رج‍اء ، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌۱۳۸۴‭اپ۱۱۹14746
113س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌، س‍ه‍ی‍لاب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ازام‍ک‍ان‍ات‌ رف‍اه‍ی‌۷۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌(واح‍دت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌)۱۳۸۱‭اپ۷۴14747
114ت‍اک‍ی‌، م‍ج‍ی‍دم‍دل‌ س‍ازی‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ خ‍روج‌ از خ‍ط ب‍وژی‌ ب‍اری‌ س‍ه‌ ت‍ک‍ه‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ ع‍ب‍وراز ق‍وس‌۱۲۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ وم‍ه‍ن‍دس‍ی‌۱۳۸۵‭اپ۱۲۰14748
115رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌طراح‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ن‍وس‍ازی‌ ن‍ظام‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ در ب‍خ‍ش‌ ح‍م‍ل‌ ون‍ق‍ل‌۱۲۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌۱۳۸۴‭اپ۱۲۱14749
116ع‍ب‍اس‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ رض‍اب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ک‍ف‍ش‍ک‌ ت‍رم‍ز ب‍ی‌ م‍ت‍ال‌ ازچ‍دن‌ خ‍اک‍س‍ت‍ری‌ - چ‍دن‌ داک‍ت‍ی‍ل‌۱۲۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۸۵‭اپ۱۲۲14750
117ی‍وس‍ف‍ی‍ان‌، ه‍اج‍رم‍طال‍ع‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر خ‍واص‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ازه‌ای‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍راس‍اس‌ پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ ب‍ازی‍اف‍ت‍ی‌ ب‍رای‌ س‍اخ‍ت‌ ت‍راورس‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌۱۲۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ون‍ف‍ت‌۱۳۸۴‭اپ۱۲۳14751
118ف‍ه‍ی‍م‍ی‍ان‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ب‍ررس‍ی‌ ت‍ئ‍وری‌ و ت‍ج‍رب‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ض‍ری‍ب‌ ه‍دای‍ت‌ ح‍رارت‍ی‌ م‍واد اص‍طک‍اک‍ی‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌۱۲۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و ن‍ف‍ت‌۱۳۸۴‭اپ۱۲۴14752
119ن‍ظری‌، ع‍ب‍اس‌ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و رض‍ای‍ت‌ م‍ش‍ت‍ری‌ واح‍ده‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۱۲۵پ‌م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌۱۳۸۴-۱۳۸۵‭اپ ۱۲۵14770
120م‍وس‍وی‌ زاده‌ ن‍وق‍اب‍ی‌، س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ش‍ک‍س‍ت‌ ج‍وش‌ س‍رب‍ه‌س‍ر ج‍رق‍ه‌ ای‌ ری‍ل‍ه‍ای‌ راه‌ آه‍ن‌۱۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌۱۳۸۵‭اپ ۱۵14771
121خ‍رم‌ س‍ی‍ف‌ ال‍ل‍ه‍ی‌، س‍ع‍ی‍دان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ واگ‍ن‍ه‍ای‌ ب‍اری‌ راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (ن‍م‍ون‍ه‌: واگ‍ن‍ه‍ای‌ ۳۴۸ ه‍زاری‌ و ۳۴۹ ه‍زاری‍)۱۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ده‍اق‍ان‌۱۳۸۵‭اپ ۱۷14772
122اح‍س‍ان‍ی‌ رودی‌، اح‍س‍ان‌طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌ م‍رزی‌ ای‍ران‌ و اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ازارچ‍ه‌ م‍رزی‌۳۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌۱۳۸۴‭اپ ۳۶14773
123درخ‍ش‍ن‍ده‌، ب‍اب‍ک‌ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ت‍ری‍ب‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ م‍واد اص‍طک‍اک‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ لاس‍ت‍ی‍ک‌۳۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و ن‍ف‍ت‌۱۳۸۵‭اپ ۳۹14774
124م‍ی‍رب‍اق‍ری‌، س‍ی‍دم‍ج‍ت‍ب‍ی‌ب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌ از ک‍ار و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌- ادارات‌ م‍رک‍زی‌۴۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌۱۳۸۵‭اپ ۴۵14775
125ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍دع‍ل‍ی‌آن‍ال‍ی‍ز ت‍ن‍ش‍ی‌ م‍ح‍وره‍ای‌ راه‌ آه‍ن‌ و ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ش‍ک‍س‍ت‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ چ‍ق‍رم‍گ‍ی‌ ش‍ک‍س‍ت‌۶۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز۱۳۸۵‭اپ ۶۸14776
126م‍ل‍ک‍وت‍ی‌ خ‍واه‌، رض‍اش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ رف‍ت‍ار خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ ری‍ل‌ راه‌آه‍ن‌۱۲۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر۱۳۸۵‭اپ ۱۲۶14810
127رح‍ی‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍دب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ردر ب‍روز س‍وان‍ح‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ( راه‌ آه‍ن‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ - س‍ال‌۸۵ )۱۲۷پ‌ ۸۵‭اپ ۱۲۷14811
128رض‍وی‌، س‍پ‍ی‍ده‌ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ آم‍ی‍زه‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ پ‍ل‍ی‌ ات‍ی‍ل‍ن‌ ب‍ازی‍اف‍ت‍ی‌ م‍ورد م‍ص‍رف‌ در ت‍راورس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌۱۲۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌۱۳۸۶‭اپ ۱۲۸14819
129دارای‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍دی‌ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ک‍س‍ت‌ در ری‍ل‍ه‍ای‌ راه‌ آه‍ن‌۱۲۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌۱۳۷۴‭اپ ۱۲۹14897
130ق‍ن‍ب‍ری‌ ، آرش‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ب‍وژی‌ ZK3 ه‍ن‍گ‍ام‌ ع‍ب‍ور از م‍س‍ی‍ر ق‍وس‍ی‌ ش‍ک‍ل‌۱۳۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌۱۳۸۶‭اپ ۱۳۰14966
131ش‍ه‍ن‍ی‍ا ، ف‍ره‍ادم‍دل‍س‍ازی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ق‍طاره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌۱۳۱پ‌دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر۱۳۸۵‭اپ ۱۳۱14968
132اوج‍اق‍ی‌ م‍ی‍ر ک‍وه‍ی‌، ن‍اه‍ی‍دب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ارت‍ق‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌ ف‍راگ‍ی‍ر (س‍ی‍ار) در س‍ازم‍ان‌ راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۵۱۳۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۸۶‭اپ ۱۳۲14969
133ف‍ت‍وح‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍ع‍ال‌ ب‍وژی‌ ه‍ای‌ ق‍طار۱۳۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۸۶‭اپ ۱۳۳14974
134رف‍ی‍ع‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌ب‍ررس‍ی‌ و آن‍ال‍ی‍ز ت‍ن‍اس‍ب‌ س‍خ‍ت‍ی‌ چ‍رخ‌ و ری‍ل‌۱۳۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌۱۳۸۷‭اپ ۱۳۴14976
135م‍ح‍ل‍وج‍ی‌ ، وح‍ی‍دت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ی‍زی‌ پ‍روف‍ی‍ل‌ چ‍رخ‌ ب‍ر اث‍ر س‍ای‍ش‌ در وق‍وع‌ خ‍روج‌ از خ‍ط۱۳۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌۱۳۸۶‭اپ ۱۳۵14986
136خ‍رم‌ ، ام‍ی‍رش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ب‍وژی‌ ب‍اری‌ س‍ه‌ ت‍ک‍ه‌ روس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ آن‌ در ش‍رای‍ط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ خ‍ط۱۳۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌ )۱۳۸۵‭اپ ۱۳۶14988
137ق‍ن‍ب‍ری‌ ، ه‍ادی‌ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍اری‌ و ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ادارات‌ م‍رک‍زی‌ (س‍ت‍ادی‌) راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۱۳۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد ب‍ن‍اب‌۱۳۸۷‭۱۳۷ اپ14996
138ک‍م‍ال‍ی‌ ، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ن‍ق‍ش‌ اص‍ل‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ اراده‌ در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ق‍ان‍ون‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ق‍رارداده‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌۱۳۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌۱۳۸۷‭۱۳۸ اپ15036
139ج‍م‍ال‌ ان‍ارک‍ی‌ ، م‍ری‍م‌س‍اخ‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ س‍ای‍ش‌ و اص‍طک‍اک‌ م‍واد اص‍طک‍اک‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ لاس‍ت‍ی‍ک‌ ب‍ا ض‍ری‍ب‌ اص‍طک‍اک‌ پ‍ای‍ی‍ن‌۱۳۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌۱۳۸۷‭۱۳۹ اپ15043
140غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، س‍ه‍ی‍لاس‍اخ‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ه‍ای‌ PTFE - PA66۱۴۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌۱۳۸۷‭۱۴۰اپ15044
141ح‍س‍ی‍ن‌ آب‍ادی‌ ، ع‍ل‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍ای‍ش‌ چ‍رخ‌ و ری‍ل‌۱۴۱پ‌ ۱۳۸۷‭۱۴۱ اپ15045
142ص‍ادق‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍رب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ گ‍ذرگ‍اه‍ه‍ای‌ ه‍م‌ س‍طح‌ ری‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ج‍اده‌ ای‌ و ارائ‍ه‌ م‍دل‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ و ش‍دت‌ ت‍ص‍ادف‌۱۴۲پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د۱۳۸۷‭۱۴۲ اپ15049
143م‍لارم‍ض‍ان‍ی‌، ن‍ازی‌ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رواب‍ط م‍دی‍ری‍ت‌ و ن‍ی‍روی‌ ک‍ار در اف‍زای‍ش‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (رج‍اء)۱۴۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور۱۳۸۷‭۱۴۳ اپ15050
144ن‍ج‍ات‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ات‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ون‍ل‌ ه‍ای‌ راه‌ آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اطلاع‍ات‌ آزم‍ون‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ و ب‍ر ج‍ا۱۴۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌۱۳۸۷‭۱۴۴ اپ15051
145ت‍وص‍ی‍ف‍ی‍ان‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍ی‍وب‌ در م‍ح‍وره‍ای‌ ق‍طار ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍ازرس‍ی‌۱۴۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌۱۳۸۷‭۱۴۵ اپ15057
146ص‍ادق‍ی‌ ، ای‍م‍ان‌م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ م‍اش‍ی‍ن‌ س‍وزن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ راه‌ آه‍ن‌ ب‍ا اع‍م‍ال‌ ف‍ی‍ل‍ت‍ر ک‍ال‍م‍ن‌۱۴۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۸۷‭۱۴۶اپ15058
147ک‍ری‍م‍ی‌ دروی‍ی‌، ف‍رش‍ی‍دارائ‍ه‌ م‍ت‍دول‍وژی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ در ای‍ران‌۱۴۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۸۷‭۱۴۷اپ15059
148ن‍س‍ودی‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌م‍دل‍س‍ازی‌ دو ب‍ع‍دی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ خ‍ط راه‌ آه‍ن‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍ری‍دگ‍ی‌ چ‍رخ‌۱۴۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۸۷‭۱۴۸ اپ15060
149خ‍دادادی‌ ، ع‍ل‍ی‌ارزی‍اب‍ی‌ روش‌ ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ اطلاع‍ات‌ س‍ن‍س‍وری‌ در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ق‍طار۱۴۹پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌۱۳۸۷‭۱۴۹ اپ15067
150اوی‍ارح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍اب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد و ع‍ل‍ل‌ ت‍اخ‍ی‍ر در ان‍ج‍ام‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ در راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌۱۵۰پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌۱۳۸۸‭۱۵۰اپ15086
151ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ ، ف‍اطم‍ه‌س‍ن‍ج‍ش‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا روی‍ک‍رد AHP۱۵۱پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد۱۳۸۸‭۱۵۱ اپ15111
152اکبری ‍‌‌‍، صالح ارزیابی سازگاری الکترومغناطیسی محور با محیط الکترومغناطیسی تراکشن برقی بر اساس مدلسازی و شبیه سازی نرم افزاری پ‌۱۵۲دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۸‭۱۵۲ اپ15112
153      15113
154      15114
155طاه‍رخ‍ان‍ی‌ ، س‍ی‍ن‍اطراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍ه‍ارب‍ن‍ده‍ای‌ واگ‍را ب‍ا پ‍ی‍ون‍د ق‍ائ‍م‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ح‍داک‍ث‍ر اس‍ت‍ه‍لاک‌ ان‍رژی‌ ل‍رزه‌ ای‌۱۵۳پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌۱۳۸۸‭۱۵۳اپ15115
156ث‍ام‍ن‍ی‌ ، ام‍ی‍رت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ SMAW ب‍ر ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ ف‍ولاده‍ای‌ ک‍رب‍ن‌ م‍ت‍وس‍ط ب‍م‍ن‍ظور ت‍ع‍م‍ی‍ر ع‍ی‍وب‌ س‍طح‍ی‌ ری‍ل‌۱۵۴پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌۱۳۸۸‭۱۵۴ اپ15116
157ک‍ت‍اب‍چ‍ی‌ ، ص‍اب‍رب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ غ‍ی‍رم‍خ‍رب‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ل‍ق‍ی‌ ب‍ان‍داژ چ‍رخ‍ه‍ای‌ ق‍طار و ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ب‍ص‍ورت‌ ن‍اب‍ه‍ن‍گ‍ام‌(Off-line)۱۵۵پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز۱۳۸۸‭اپ ۱۵۵15144
158اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ااص‍ول‌ و م‍ق‍ررات‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ار ب‍ا راه‌ آه‍ن‌ (COTIF)۱۵۶پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌۱۳۸۸‭اپ۱۵۶15145
159ب‍اب‍اب‍ی‍ک‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ش‍ی‍ب‌ و ف‍راز ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ در راه‌ آه‍ن‌۱۵۷پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر طوس‍ی‌۱۳۸۸‭اپ ۱۵۷15146
160غ‍لام‍ی‌ ، ن‍اص‍رت‍اث‍ی‍ر خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ ب‍ر ارزش‌ اف‍زوده‌ ش‍رک‍ت‌ راه‌ آه‍ن‌۱۵۸پ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ف‍ی‍روزک‍وه‌۱۳۸۸‭اپ۱۵۸15147
دفعات مشاهده: 16546 بار   |   دفعات چاپ: 2142 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 115 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.3 seconds with 60 queries by YEKTAWEB 4623